Osobní pozdrav

Žijeme jen z jediného důvodu

Od okamžiku, kdy jsme se narodili, až do naší smrti, žijeme jen z jediného důvodu: abychom oslavili Boha. Není to o nás. Celé je to o něm. Bůh si naše životy používá jako pódium, ze kterého chce přijmout naši chválu a slávu.

Převládající filozofií současného věku je duch humanismu, který učí, že cílem všeho bytí je štěstí jednotlivce. Písmo nás ale učí opaku. Zjevení 4,11 říká, že jsme byli stvořeni k Božímu potěšení. V 1. Korintským 6,20 je psáno: Byli jste koupeni za velikou cenu; oslavte tedy Boha svým tělem a duchem, které mu náleží.

Vezměme si například zázračné uzdravení. Každý člověk, který kdy byl nadpřirozeně uzdraven, beztak jednoho dne zemře. Někdo by mohl namítnout, k čemu to tedy celé je?

Jde o to, aby byl skrze jeho uzdravení oslaven Bůh, který za výsledek přijme čest a slávu. Z toho důvodu na našich problémech záleží a mají dokonce věčný význam – Boží sláva je totiž záležitostí věčné důležitosti.

Dnes se chceme na okamžik zastavit a poslat vám tento dopis jako srdečné poděkování a výraz toho, jak moc pro tuto službu znamenáte. Vaše finanční a modlitební podpora má dopad pro věčnost.Společně pracujeme na záchraně duší a budování Božího království – záleží na tom více, než si možná uvědomujete.

Písmo hovoří o několika nebeských knihách. Jedna se jmenuje „Kniha života“ (Zjevení 20,15), jiná „Pamětní kniha“ (Malachiáš 3,16).

Zjevení 20,12 se zmiňuje ještě o dalších knihách. Dokážu si představit, že Boží knihy vypadají přibližně jako alba s fotografiemi. Můžeme si v nich připomenout milióny okamžiků dějin lidstva.

Jistě si dokážeme představit, jak je v nich vyobrazen:

  • Noe stavící archu,
  • Abraham, s nímž Bůh uzavírá smlouvu,
  • Jákob zápasící s Pánovým andělem,
  • Mojžíš vyvádějící děti Izraele z Egypta,
  • Petr chodící po vodě.

Představte si, že v nich jsou zachyceny okamžiky z vašeho vlastního života – momenty, v nichž jste museli důvěřovat Bohu, vykročit ve víře a poslechnout ho ve chvíli, kdy jste tomu příliš nerozuměli. Okamžiky, kdy jste udělali vše, co bylo ve vašich silách, abyste odolali pochybám, posměškům, vzpomínkám na svá dřívější selhání nebo kritice ostatních.

Právě v takových chvílích si uvědomíte, že na vašich pocitech, emocích, touhách a přáních ve skutečnosti nezáleží ve srovnání s tím, na čem skutečně záleží – na Božím království a věčné slávě našeho milujícího Boha.

Proto je tým CfaN na 100% vydaný získávání duší, modlitbám a kázání poselství plného evangelia Ježíše Krista.

Z toho důvodu dlouhodobě považujeme za svou výsadu a zároveň zodpovědnost přimlouvat se za vás – naše partnery a spolupracovníky v šíření evangelia – a za vaše potřeby. Nemodlíme se jen za požehnání vašeho dočasného života, ale i za to, abyste byli živým svědectvím pro Boží věčné království. Ať je skrze váš život vyhlašováno, šířeno a oslavováno Boží království a ať Bůh otevřeně a mocně jedná ve váš prospěch.

Také my jsme vám velice vděční za vaši modlitební podporu této služby. Děkujeme Bohu za každý váš dar, doporučení, které předáte dál, každý sdílený odkaz a jiný způsob, jakým dáváte druhým lidem vědět o naší službě.

Právě skončila Velká evangelizační kampaň v Brazzaville, Republice Kongo a náš technický tým je opět na cestě zpět do Lagosu. Na spadnutí jsou kampaně v nigerijských městech Port Harcourt a Owerri. Vzali jsme na sebe obrovskou nálož práce a očekáváme znovuzrození stovek tisíc křesťanů, kteří díky našemu systému následné péče najdou své duchovní domovy a zakotví v místních církvích.

Jde nám o oslavu Pánova jména na všech těchto místech.

Váš v evangeliu,

evangelista Daniel Kolenda

s mezinárodním týmem CfaN

 

PS: Velice bychom ocenili, kdybyste se modlili ohledně zasetí finanční podpory do naší služby – zejména na zásadní události, které jsou teď před námi. Moc vám děkujeme za vaši věrnost a vydanost... a samozřejmě i za každou vaši modlitbu, která je pro nás stejně tak důležitá, jako váš finanční dar.

Jako se ve všem rozhojňujete, ve víře, v slovu, v poznání, ve vší horlivosti i v lásce, kterou jsme ve vás vzbudili, tak se rozhojňujte i v milosti láskyplného dávání.

2. Korintským 8,7 – KJV

Dary