Jděte a kažte! Daniel Kolenda

Daniel Kolenda

Jděte a kažte!

Jako evangelisté si musíme uvědomit, že uzdravování a zázraky pro nás nejsou vedlejší záležitostí. Jsou základní součástí toho, co děláme a kým jsme. Neoddělitelně k evangeliu patří. Uzdravování je součástí evangelia. Některé evangelikální církve chtějí, abyste si mysleli něco jiného, ale Ježíš na této zemi učil, kázal a uzdravoval. Když přišli apoštolové v rané církvi, učili, kázali a uzdravovali. Byla to nedílná součást poselství evangelia, které se nikdy nemělo změnit. Pokud jako evangelisté chcete dosáhnout jistou míru úspěšnosti, věřím, že uzdravování a zázraky musí být jednou ze základních součástí vašeho života a služby. Vždyť právě nadpřirozená Boží moc nás od světa odlišuje.

Jděte a kažte, že se přiblížilo království nebeské. Nemocné uzdravujte, mrtvé probouzejte k životu, malomocné očišťujte, démony vymítejte; zadarmo jste dostali, zadarmo dejte.
Matouš 10:7-8

Přál bych si, aby se tento verš stal pro všechny z nás tím, co určuje náš život. Ježíš neřekl: „Seďte si na svém pohodlném místě v církevní budově.“ Neřekl: „Vysedávejte ve vaší modlitební komůrce a jenom se za to modlete.“ Neřekl: „Scházejte se s ostatními evangelisty a pořádejte o tom konference.“ Někteří lidé rádi pořádají nekonečná setkání, kde mluví o tom, co udělají pro Boha, ale nikdo pak ve skutečnosti nic neudělá. Víte, co jsem zjistil? Existuje milion výmluv, proč nejít a nekázat, a existuje nekonečné množství náhražek, které si můžeme najít místo toho, abychom šli ke ztraceným. Lidé rádi hledají něco, co uklidní jejich svědomí a dá jim pocit, že dělají něco produktivního, aniž by skutečně šli a kázali.

Nezáleží na tom, jak vyspělým se svět stává. Osobní kázání lidem nikdy nic nenahradí. Oceňuji TikTok, Facebook a Instagram a všechny tyto věci používáme. Nikdy však nenahradí to, že se s lidmi setkáme osobně, že za nimi vyjdeme. Ježíš nám přikázal: „Jďete!“ Když za někým zajdete, je to samo o sobě mocné!

Jste pavučinový evangelista?

Většina pastorů a služeb praktikuje to, čemu říkám pavoučí evangelizace. Pavouci staví krásnou síť. Stráví spoustu času tím, aby každé hedvábné vlákno bylo na správném místě. Hledají v domě dokonalý kout. A když je vše jednoduše dokonalé, vleze pavouk do sítě a čeká. Čeká, až se objeví nějaký nic netušící hmyz, který v pavučině uvízne, aby se na něj vrhl. Takto fungují pavouci a také většina církví. Lidé se dají dohromady a hledají po městě ideální roh mezi dvěma rušnými křižovatkami, kde je velký provoz, a pak postaví krásnou budovu. Vynaloží čas, energii a peníze na to, aby vše bylo tak, jak má být. Potom, když je vše podle jejich představ, se všichni lidé shromáždí uvnitř církevní budovy, zavřou dveře a shluknou se k sobě. Co to dělají? Čekají, až nějaký ubohý hříšník projde dveřmi. A když pak náhodou nějaký hříšník projde dveřmi, pastor se na něj vrhne.

„Učiním z vás rybáře lidí“

Ježíš neřekl: „Udělám z vás pavoučí evangelisty.“ Prohlásil: „Učiním z vás rybáře lidí.“ Rybář opouští pohodlný kout svého domu. Opustí bezpečí, jistotu, teplo a ochranu svého domova, vyjde ven a nasedne do člunu. Člun je plavidlo určené k tomu, aby vás vzalo na neznámé území – mimo vaši zónu pohodlí. Kdyby to bylo ve vaší komfortní zóně, nepotřebovali byste člun! My nejsme ryby, a proto nasedáme do člunu a odstrkujeme se od břehu. Vyplouváme na hlubiny, kde jsou ryby. Evangelista Bonnke říkával, že když chceš chytit rybu, neházej síť do vany. Ve vaně žádné ryby nejsou. Musíte jít do oceánu. Musíte jít k moři, hodit síť tam, kde jsou ryby. Potom nějaké ryby chytíte. Takový je význam příkazu „jděte“.

Kázání je Boží strategie, jak získat ztracené

Jaký příkaz následuje poté, co vyjdete? „Kažte!“ Nikdy nebude vynalezena pokročilejší metoda pro získávání ztracených než kázání. Sleduji, jak církve a služby, dokonce i evangelisté, zkoušejí nejrůznější metody, jak získat lidi ke spasení, aniž by jim museli kázat evangelium. Hrají divadelní představení. Pořádají koncerty a klubová setkání. Zkoušejí evangelizační přátelství, která jsou ve skutečnosti přátelstvími bez evangelizace. Všichni jsme viděli, jak se církev ohýbá, aby získala lidi ke spasení, aniž by musela kázat evangelium.

To jednoduše nikdy nebude fungovat, protože „jděte a kažte“ není můj nápad. Není to něco, s čím přišel Reinhard Bonnke. Tento plán nám dal sám Ježíš Kristus, abychom se jím řídili. Nikdy nevymyslíte něco, co by bylo účinnější. Ať se snažíte sebevíc, ať jste sebechytřejší, nikdy nevymyslíte lepší způsob, jak budovat Ježíšovu církev, než jak nám to nařídil on. Některým lidem bohužel trvá desítky let, než na to přijdou. Zanedbávají jedinou věc, kterou nám Ježíš řekl, abychom dělali - jděte a kažte!

Použijte váš hlas!

Kázání znamená, že otevřete ústa a vyhlásíte evangelium. Slyšel jsem lidi říkat: „Není nutné mluvit. Kázat můžeš i beze slov.“ To ale není biblické pojetí kázání. Biblické slovo „kázat“ je v řeckém originále „caruso“, což znamená „hlásat“ a kořenem tohoto slova je slovo „hlas“.

Vzpomeňme na starověký svět, v němž neexistovalo rádio, televize ani internet. Řekněme, že se na bitevním poli střetli dva králové v boji o to, kdo bude vládnout blízkému městu. Vítězný král do města vyslal své zástupce s fanfárami. Pochodovali městem a hlasitě prohlašovali, kdo je vítězem bitvy. Právě odtud pochází slovo „caruso“. Toto slovo zvolil Ježíš, když řekl „kažte“. Je to i váš úkol. Jste hlasatelem všude, kam přijdete.

To znamená hlásat evangelium. Neznamená to, že půjdete a zaplétat se s lidmi do debat a diskuzí. Neznamená to ani vyučovat biblické lekce. Někteří lidé si myslí, že musí začít v Genesis a dojít až ke Zjevení a podrobně lidem vyložit všechny mechanismy spasení. Sám nevím, jak přesně spasení funguje – vím jen, že funguje! Podobně nemusím rozumět tomu, jak v mém autě funguje spalovací motor a přesto mohu auto řídit. Nemusíte všemu rozumět. Stačí, když „položíte nohu na pedál“, vyhlásíte lidem evangelium a stane se to. To znamená být evangelistou. Jsme hlasatelé, ne vysvětlovači nebo diskutéři. Jdeme a kážeme.

Jaký je obsah vašeho poselství?

„Království Nebes se přiblížilo,“ prohlašoval opakovaně Ježíš. Co to znamená, když říkáme, že se přiblížilo nebeské království? Zamysleme se nad tím, co nebeské království je. Království je oblast, ve které je uznávána vláda konkrétního krále a lidé mu jsou v ní podřízeni. Je to panství nějakého krále. Nesouvisí přímo se zeměpisnou polohou, ale se sférou nadvlády.

Nebeské království je všude tam, kde lidé následují, poslouchají a podřizují se panství nebeského Krále. Víte, co to znamená? Pokud jste jako jednotlivec podřízeni Králi, jste občany nebeského království, ať už jdete kamkoli. Proto mohu přijít na nějaké místo a prohlásit: „Právě sem přišlo nebeské království.“ Proč? Protože jsem zde já. Kdy přišlo Království? Přišlo v okamžiku, kdy jsem vstoupil do dveří. Díky tomu, že jsem podřízen Králi, znamená to, že tam, kde stojí moje nohy, stojí nohy jeho království. A víte co? Když se někam postavím, mohu tam uplatnit vládu mého Krále.

Jste jeho velvyslancem

Není to mocné, že máte autoritu a právo nést takovou odpovědnost? Jste pověřeni zastupováním Krále králů a Pána pánů. Kamkoli jdete, berete jeho království s sebou. Co to znamená v praktickém smyslu? Znamená to, že celý fyzický i duchovní svět je přiveden na místo, kde se musí podřídit. Jak to vypadá? Vysvětluje to další verš. „Nemocné uzdravujte.“ Nemoc nesmí zůstat. Když někam vstupuje Boží království, znamená to, že se tam naplňuje Boží vůle.

„Nemocné uzdravujte, malomocné očišťujte, mrtvé křiste...“ Ano, součástí naší práce je i kříšení mrtvých. Dosud jsem během své služby třikrát zažil, že byl někdo vzkříšen z mrtvých. Modlil jsem se za mnohem víc než za tři. Ale jedno vám mohu říct: v evangeliu je moc dokonce zvrátit smrt. Mám za to, že „křísit mrtvé“ se do tohoto pověření dostalo kvůli tomu, jak zlá smrt je. Ježíš se nám tím snaží říct, že neexistuje nic, co by bylo mimo dosah moci evangelia. Před jeho mocí se musí sklonit dokonce i sama smrt!

Podívejme se do Marka 16:20. Toto se stalo po Velkém pověření. Taková byla odpověď učedníků na Ježíšovo přikázání:

Oni vyšli a vyhlásili všude evangelium, Pán pracoval s nimi a potvrzoval to slovo znameními, která je doprovázela. Marek 16:20

Nejdříve vidíme, že vyšli. Jít byl první krok. Vyšli ven. Neseděli v Jeruzalémě a jenom si o evangeliu nepovídali mezi sebou. Co se dělo potom? Vyhlásili všude evangelium. Ježíš řekl: „Jděte a kažte!“ A tak kázali všude. Vidíme, že vyšli, což vyjadřuje iniciativu. Jejich kázání evangelia bylo vyhlašováním. Výsledkem jejich iniciativy a vyhlašování bylo, že Pán s nimi spolupracoval a potvrzoval slovo následujícími znameními. A tím se dostáváme k Pánovu potvrzování. Schéma je tedy jasné. První je iniciativa, následuje kázání a nakonec nadpřirozené Boží potvrzování.

Bůh jde s námi!

Skutečnost je taková, že když jdete, je v tom síla. Proč? Protože když jdete v poslušnosti Božímu slovu, Pán pracuje s vámi. Jde s vámi. Akt vaší poslušnosti a víry způsobí, že Pán se postaví po vašem boku a začne pracovat spolu s vámi. Jako evangelisté si musíme v srdci osvojit hluboké přesvědčení, že kdykoliv vycházíme do terénu, vyráží Bůh s námi. Musíme v hloubi duše vědět, že když pracujeme, pracuje s námi i Bůh. Kdybych na pódiu v Africe nebo kdekoli na světě nevěřil celým svým srdcem, že Bůh je tam se mnou, že se mnou pracuje, nikdy bych neměl odvahu otevřít ústa. Jak bych mohl hlásat tak fantastické poselství? Jak jen bych mohl lidem slibovat, že „nemocní budou uzdraveni a mrtví vzkříšeni“, kdybych nevěděl, že spolu se mnou pracuje i Bůh?

Musíte tomu celým svým srdcem uvěřit. Když tomu věříte a budete kázat z místa víry, uvěří tomu i ostatní. Není to jen další filozofie. Naše poselství musí přinášet reálné výsledky. Když na scénu vstupuje nebeské království, musí to nějak konkrétně vypadat. A jak? Nemocní jsou uzdravováni, malomocní jsou očišťováni, mrtví jsou kříšeni a démoni vyháněni. Bůh se chce projevovat skutečnými, hmatatelnými způsoby, které mění fyzický svět. Touží se projevit už dnes a skrze vás!


Toto je malý úryvek z jednoho z vyučovacích setkání Daniela Kolendy na téma „Víra“ ve Škole evangelizace CfaN. Pokud pohnulo vaším srdcem a cítíte, že jste povoláni do evangelizace, přihlaste se do příští Školy evangelizace ještě dnes!

Studenti dostávají důkladné vyučování prostřednictvím živých i video sezení a od začátku se účastní evangelizační praxe. Kurz je zakončen zasvěcovacím týdnem, kdy v praxi uplatní to, co se naučili. Je to intenzivní, náročné a změní vám to život!

Kdy: 12. srpen – 15. září 2024
Kde: Hanau, Německo

cfan.eu/soe