Přímluvy

Modlete se za nás!

Dnes se chci sdílet o modlitbě. Je to jedno z mých oblíbených témat, a mám pro to dobrý důvod. Jsme evangelisté, kteří pracují v předních liniích boje o duše na nejobtížnějších, nejnebezpečnějších a nejodlehlejších místech světa. Modlitba pro nás není luxus ani doplněk – je otázkou přežití.

Prorok Jeremiáš hovořil o strašlivém dni, který se rychle blíží, kdy zástupy ztracených duší s věčnou lítostí prohlásí: „Minula žeň, skončilo léto a my nejsme spaseni.“ Zatímco běží odpočet posledních hodin do konce tohoto věku, Boží srdce tluče pro to, aby nikdo nezahynul a všichni dospěli k pokání. Pro nás to je motivací vycházet do celého světa a všude rozhlašovat evangelium (viz 2. Petrův 3,9).

V mém duchu roste naléhavost a silné vědomí toho, že Bůh chce v těchto posledních dnech na zemi vzbudit mocnou armádu přímluvců, která vyvolá modlitební revoluci, jež zasáhne celý svět. Věřím, že už jsme svědky toho, jak se to začíná dít. Věřím také, že masové evangelizační hnutí a modlitební hnutí, které vznikly téměř nezávisle na sobě, se musí spojit, máme-li dosáhnout záměru, který pro nás Bůh má. Bez přímluv, které by cíleně pokrývaly práci evangelistů, nebudou mít tito Boží služebníci ve svých motorech dostatek páry ke sklizené nadcházející gigantické žně, která je nyní zralá a připravená. Bez evangelizace a reálného dopadu na svět postrádají přímluvy svůj smysl a význam. Společně však tvoří dynamickou a revoluční kombinaci, která má potenciál změnit svět!

Stát v mezeře

Ezechiel 22,30-31 říká: „I hledal jsem mezi nimi muže, který by stavěl zeď a postavil se za tu zemi před mou tvář do trhliny, abych ji nezničil, ale nenalezl jsem. Vylil jsem tedy na ně své rozhořčení, skoncoval jsem s nimi ohněm své zuřivosti, uvalil jsem jejich cestu na jejich hlavu, je výrok Panovníka Hospodina.“

Tato pasáž byla napsána v době, kdy lidé bojovali tváří v tvář, mečem proti meči a ručně. Existuje mnoho starověkých legend o malých skupinách mužů a v některých případech dokonce.

Modlitba je jedním ze základních způsobů, jak spolupracovat s Bohem.

Tato jediném muži, který stál v úzkém průchodu a jednou rukou zadržel celou armádu. Pokud byly v bitvě prolomeny hradby města, považoval bojovník za svůj největší okamžik slávy postavit se do oné úzké průrvy, čelit nepříteli a bránit celé město za sebou. Bůh však v Ezechielovi 22,30 říká, že když hledal muže, který by se postavil do trhliny, žádného nenašel. Kde byli bojovníci? Kde byli přímluvci? Když je zeď prolomena, co by mohlo být důležitější než stát v průrvě?

Modlitba je důležitá!

Nepřítel se neustále snaží pronikat zdmi našich životů a napadat Ježíšovu církev. Každý den sledujeme důsledky jeho útoků: Boží lidé upadají do hříchu, rozpadají se rodiny, církev zažívá rozdělení, mnozí jsou nemocní atd. Boží lid bohužel často lhostejně postává stranou, pozoruje probíhající katastrofu a problémy pro něj nejsou ničím, než novými konverzačními tématy. Bůh tím však není potěšen. Nejsme povoláni k tomu, abychom pomlouvali a pozorovali problémy, ale abychom se postavili do mezery, vytvořili živý plot a bránili trhlinu před nepřítelovým průnikem! Naše neschopnost „vytvořit živý plot a postavit se do průrvy“ může mít neblahé následky. Proto je modlitba tak zásadní a důležitá. Může být otázkou života a smrti. Jediného muže nebo ženu, strategicky umístěné v modlitbě, si může Bůh použít k mocným vítězstvím ke své slávě!

Budete se za nás letos modlit?

Kliknutím sem si můžete prohlédnout kalendář s přehledem plánů CfaN na tento rok. Není to zdaleka všechno, co se chystá, ale ukazuje vám hlavní body toho, co připravujeme. Prostudujete si je prosím, abyste věděli, jak se za nás modlit? Za každou z těchto položek v kalendáři se skrývá mnoho lidí, kteří potřebují Pánovu ochranu, zaopatření a vedení. Za každou událostí v kalendáři stojí srdce a mysli lidí, kteří potřebují připravit na přijetí evangelia. Potřebujeme vaše modlitby! Z celého srdce vám děkujeme, že se za nás postavíte do trhliny.Společně v evangeliu,

evangelista Daniel Kolenda
(spolu s celosvětovým týmem CfaN)

PS: Pokud byste během modliteb zároveň vnímali vedení podpořit tuto službu i finančně, přijmeme vaše dary s radostí a vděčností. Letos jedeme úplně nadoraz a tlačíme se k maximu veškerých možností. Z toho důvodu pro nás je vědomí, že za námi naši partneři stojí, velikým povzbuzením. Děkujeme!