Dar Ducha svatého

Letnice nejsou záležitostí minulosti

V neděli 9. června budou církve po celém světě slavit Letnice – den, kdy na Ježíšovy učedníky sestoupil Duch svatý. Jistě to byl výjimečný den, kdy se naplnilo zaslíbení, které jim Ježíš dal, když byl ještě s nimi v těle. „A já požádám Otce a on vám dá jiného Zastánce, aby byl s vámi na věčnost – Ducha pravdy, jejž svět nemůže přijmout, protože ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť u vás zůstává a ve vás bude” (Jan 14,16-17).

Všichni byli naplněni Duchem svatým

Učedníci tehdy netušili, co přesně Ježíšova slova znamenají. Nevěděli, jak se to stane a jak se přitom budou cítit, až přijde zaslíbený „Duch pravdy“, aby v nich přebýval. Znali jen Ježíše, který jim dal zaslíbení. Nezbývalo jim, než mu důvěřovat, modlit se a čekat. Stalo se to, když byli jednoho dne „všichni spolu na jednom místě“:

„Náhle se ozval zvuk z nebe, jako když se žene prudký vítr, a naplnil celý dům, kde seděli. A ukázaly se jim jazyky jakoby z ohně, které se rozdělovaly, a na každém z nich se usadil jeden. Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat“(Skutky 2,2-4).

Musela to být pro první křesťany nádherná zkušenost! Fyzické, viditelné a slyšitelné navštívení Ducha svatého však nebylo určené výhradně jim. Vyvolalo tehdy tak silný hluk, že se odevšad seběhli lidé, příslušníci různých národů světa, kteří právě ve městě byli na svátcích, a podivovali se nad tím, že každý z nich slyší tyto lidi mluvit o Božích divech ve vlastním jazyce. Učedníci, naplnění Boží mocí, pak začali kázat a modlit se za nemocné. Zprávy o zázracích, které se skrze ně děly, se rychle šířily a vyvolávaly v Jeruzalémě značný rozruch.

Od ustrašenosti k nebojácnosti

Obyčejných lidí, kteří se ještě před chvílí ustrašeně schovávali, bylo najednou plné město. Nebojácně uzdravovali nemocné a kázali Ježíše, Božího syna, jenž snímá hříchy světa. Když se proti nim postavili vládci a starší, neustoupili. Namísto toho se shromáždili a jednomyslně pozvedli svůj hlas k Bohu:

„‚A nyní, Pane, pohleď na jejich hrozby a dej svým otrokům se vší smělostí mluvit tvé slovo; vztahuj svou ruku k tomu, aby se dála uzdravení, znamení a divy skrze jméno tvého svatého služebníka Ježíše.‘ Když se pomodlili, zatřáslo se místo, kde byli shromážděni, a všichni byli naplněni Duchem Svatým a směle mluvili Boží slovo(Skutky 4,29-31).

Letnice nejsou minulostí – jsou naší budoucností!

Následující pravda je velice vzrušující a natolik zásadní pro život každého z nás, že mi až bere dech. Letnice nejsou jen památným dnem. Nejsou historickou událostí, ležící hluboko v minulosti. Letnice se dějí právě teď. Zaslíbení, jež Ježíš dal svým učedníkům, je stejně tak určeno i nám. Je to událost, která se děje soustavně. Je realitou naší současnosti, protože Ježíš žije a jeho zaslíbení se nikdy nezmění. Každého člověka, jenž vzývá Pánovo jméno a je spasen, Bůh ujišťuje svým skálopevným slibem, že mu pošle svého Svatého Ducha, aby přijal moc kázat a modlit se za nemocné.

Je to pravda, na níž se můžeme s plnou jistotou spolehnout. Potřebujeme to udělat, neboť se od prvních věřících v ničem nelišíme. Bez Ducha svatého bychom uvízli v činění věcí z vlastních sil a s našimi omezenými nápady. S Duchem svatým však máme přímý přístup k Boží moci. Jak úžasnému Bohu sloužíme! Bohu, který nám, chybujícím lidským stvořením, nabízí stejného Ducha, který přebýval v Ježíši. Jen on nám dává smělost kráčet v Ježíšových šlépějích dle jeho proroctví:

Amen, amen, pravím vám: Kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které činím já, a bude činit ještě větší skutky než tyto, neboť já jdu k Otci (Jan 14:12).

Večer Ducha svatého – zásadní součást každé kampaně CfaN

Kázání o křtu v Duchu svatém je důležitou součástí každé evangelizační kampaně CfaN již od raných dnů této služby. V roce 1975 cítil zakladatel CfaN, Reinhard Bonnke, že ho Pán vede k tomu, aby si pronajal stadion pro 10 000 lidí a uspořádal celoměstskou evangelizační kampaň v Gabarone, Botswaně. Byl to obrovský krok víry. První večer navštívila jen stovka lidí. Než týden skončil, zprávy o probíhajících zázracích se rozšířily rychlostí blesku, takže v závěru kampaně stadion praskal ve švech.

Na posledním shromáždění uslyšel Reinhard zřetelně Pánův pokyn, aby učinil něco, co dosud nikdy dříve neudělal – měl mluvit o křtu v Duchu svatém a modlit se za všechny, kdo tento dar budou chtít přijmout. Uposlechl, vyhlásil výzvu a dopředu přišlo přes tisíc lidí. Od toho dne se to stalo pravidelnou součástí našich evangelizací. Každou sobotu večer v rámci kampaně po kázání o spasení kážu o křtu v Duchu svatém a modlíme se, aby Bůh vylil své požehnání na ty, kdo po něm touží.

Moc změnit svět

Naší nesmírnou výsadou je zas a znovu z první řady sledovat vylití Ducha svatého. Bez ohledu na to, kde kampaň právě probíhá, nebo k čemu byla evangelizační plocha používána před naším příjezdem, můžeme v těchto okamžicích upřímně prohlašovat, že „stojíme na svaté půdě“. Je to nádherná chvíle, když desítky – někdy dokonce stovky – tisíc lidí pozvednou své hlasy k Bohu a po celé ploše exploduje vlna nebeských jazyků. Není divu, že se v den Letnic shromáždil velký zástup! Když přijde Duch svatý, přichází bez zábran a strhne se mocný hukot.

To je Bůh v akci, vystrojující věřící mocí, aby mohli růst ve víře, kázat evangelium a svědčit své generaci a svému národu o Ježíši.

Letnice jsou vaší současností

Ať už se nacházíte na jakémkoliv místě světa, pokud čtete tento dopis a nebyli jste dosud naplněni Duchem svatým, povzbuzuji vás k tomu, abyste právě teď tento nádherný Boží dar přijali. Ježíšovo zaslíbení je pro vás platné dnes i na věky. Nabízí vám Božího Ducha, aby vás vedl, utěšoval a naplňoval mocí k činění všeho, co činil on sám. Neplní to vaše srdce údivem a díkůvzdáním?

Letnice nejsou památným dnem v kalendáři. Jsou každým dnem, každým okamžikem, každým krokem, jenž činíme, když jsme naplněni Duchem svatým. Díky nim se obyčejní lidé mění v neobyčejné, protože nás Duch svatý uvádí na místa, kam bychom se z vlastních sil nikdy neodvážili vstoupit. S Duchem svatým můžeme v Ježíšově jménu vykonat nepředstavitelné věci.

Společně s vámi v Ježíši,

evangelista Daniel Kolenda
a tým CfaN