Zprávu z kampaně Krista pro všechny národy nazvané Operace Dekapole posílá evangelistka Evelina Smane, která sloužila v tanzánském městě Morogoro.

„První večer jsem kázala o Zacheovi a o tom, jak ho Ježíš nalezl na stromě. Stejným způsobem najde i lidi z Morogora – bez ohledu na to, kde právě jsou. Ježíš uchopil Zachea za ruku a kráčeli spolu ulicemi Jericha bok po boku – hříšník a Spasitel. Stejným způsobem Ježíš uchopí za ruku každého člověka z Morogora, každého zvlášť, po jednom, a půjde s nimi po skončení kampaně do jejich domu.

Sdílela jsem se s lidmi o Boží lásce. O Boží lásce, která se zastaví a vyhledá jediného člověka – dokonce i takového, který má pocit, že zabloudil příliš daleko a že již nemá šanci na vykoupení. O Boží lásce, která přichází a jednoduše MUSÍ zůstat – dokonce i v domě plném pochyb, nenávisti k sobě samému, čarodějnictví nebo těch nejzlomyslnějších věcí, jež svět může nabídnout. Právě v takovém domě Ježíš prohlásil, že k Zacheovi „přišlo spasení“.

Také Zacheus učinil velice důležitý krok – napravil ve svém životě svá dřívější pochybení. Povzbudila jsem lid Morogora, aby se se mnou na okamžik zasnili. Bible říká, že „spravedlnost pozvedá národ.“ Požádala jsem je, aby přemýšleli, co by se v Morogoru stao, kdyby všichni zloději navrátili ukradené zboží. Poprosila jsem je, aby si představili, jak by to vypadalo, kdyby zmizela korupce a úplatkářství, a kdyby všichni se svými bližními jednali poctivě. Řekla jsem jim, co by se stalo. Tanzánie by oplývala prosperitou, rostla a byla požehnaná nad všechny národy světa. Je to ďábel, kdo chce Tanzánii zničit. Ježíš však prohlásil: „Já jsem přišel, abyste měli život a to život v hojnosti a přetékající plnosti!“ Vyzvala jsem lid Morogora, aby využili své právo rozhodnout se, právě tak jako ho tehdy využil Zacheus.

Odezva lidí byla neskutečná. Stejná Boží láska, která mě kdysi vytrhla z království temnoty a přenesla do království Ježíše Krista, teď před mými zraky činila totéž pro tisíce lidí. Byli jsme svědky toho, jak Boží moc uzdravuje, zachraňuje a osvobozuje veliké zástupy. Dělo se mi to přímo před očima! Viděla jsem zlomené lidi, jak jsou obnovováni, viděla jsem, jak chromí opět chodí, a jak jsou démonizovaní opět svobodní. Zde je jen několik svědectví z tohoto večera:

  • Žena měla úporné bolesti v pasu a zádech a během modliteb za nemocné byla zcela uzdravena.
  • Byl uzdraven muž, kterého o dva měsíce dříve stihla mrtvice a nemohl od té doby chodit ani používat ruce. Teď se mohl sám vykoupat, jíst vlastníma rukama a chodit, aniž by mu s tím někdo musel pomáhat.
  • Jiná žena byla utlačována ďáblem skrze čarodějnictví, Ježíš ji ale osvobodil! Útlak ji způsoboval intenzivní bolest v obou zápěstích a často padala na zem. Jediné setkání s Ježíšem ale změnilo celý její život.
  • Ještě jedno svědectví se mi silně vrylo do paměti. Jedna mladá paní svědčila o tom, že Pán obnovil její menstruační cyklus. Stalo se to hned po čase modliteb. Modlila jsem se za ni a věřím, že se ten den Pán mocně pohyboval a dělal na tomto shromáždění zázraky pro nemocné i neplodné ženy. Obnovoval mnoho žen a upevňoval jejich novou identitu v Ježíši.

12. červen 2021 byl pro mě osobním darem od Ježíše. Nejen, že jsem ten večer kázala. Měla jsem také své třicáté narozeniny! Požádala jsem Ježíše o dva velké narozeninové dary: spasení a křty v Duchu svatém. Byly to nejlepší narozeniny mého života. Než jsem začala kázat, požádal ředitel kampaně Lukas Repert, aby mi shromážděný zástup zazpíval „Happy Birthday“. Potom se celý zástup nádherných lidí Morogora za mě pomodlil. Byl to dojemný okamžik, kdy mě přemohla Ježíšova láska!

Ten večer jsem mluvila o ženě s krvotokem z Marka 5:21-34.

Hovořila jsem o tom, že jakmile uslyšíte o Ježíši, váš život se brzy změní k lepšímu. Od chvíle, kdy tato žena uslyšela o Ježíšově schopnosti konat zázraky, zaměřila se na to dostat se až k němu. Věděla, že Ježíš je odpovědí na její problém.

Sdílela jsem se také o tom, že mluvení uvolňuje víru. Žena s krvotokem si pro sebe stále opakovala: „Jestliže se dotknu jeho roucha, budu uzdravena“ (Marek 5:28). Toto vyznání otevřelo dveře k tomu, aby přijala svůj zázrak. Žena uvěřila zprávám, které o Ježíši v minulosti uslyšela. Tato její víra doslova stvořila zázrak. Ježíš vysvětlil: „Dcero, tvá víra tě uzdravila“ (Marek 5:34). Víra je katalyzátor, který mění Boží zaslíbení v Boží moc!

Žena pak přešla do akce a protlačila se zástupem, aby se dotkla lemu Kristova roucha. Víra není nikdy statická – vždy vyžaduje akci. Když jsme se modlili za uzdravení, vyzvala jsem lidi, aby udělali něco, co dříve nedokázali (postavili se, ohnuli, udělali pohyb, který jim dříve dělal potíže, apod.). Mnozí byli uzdraveni. Později jsem se dokonce doslechla o ženě, která přišla s viditelným tumorem, který příštího dne úplně zmizel!

Stalo se mnoho dalších zázraků!

  • Jistá žena trpěla čtyři měsíce bolestmi žaludku a žaludečními vředy. Měla také potíže se zády. Dávali jí léky, ty jí však nepomáhaly. Susan byla dnes na kampani uzdravena. Její bolest je pryč a může se teď díky Ježíšově moci a lásce bez potíží ohýbat.
  • Jiná žena trpěla úpornými bolestmi nohou a pasu. Pět let nedokázala normálně sedět. Měla jít do nemocnice, ale přátelé jí řekli o kampani v Morogoru a tak se rozhodla, že půjde raději na ni. Anna dorazila z veliké dálky, aby ji Ježíš uzdravil, a on její víru poctil. Po modlitbách za nemocné byla zcela uzdravena a nyní konečně dokáže bez bolestí chodit a ohýbat se.
  • Žena trpěla po dobu jednoho roku bolestmi krku a zad. Cítila, jako by ji propichovaly ostny. Jednu nohu měla navíc kratší a při chůzi napadala na stranu. Teď ji nic nebolí a chodí vzpřímeně. Když se včera Daniel Kolenda modlil, přijala také uzdravení zad a krku!
  • Jiná žena se v posledních třech měsících kvůli bolestem zad nedokázala posadit ani delší dobu stát. Cítila, jako by měla záda v ohni. Po modlitbách se začala potit, potom se na dlouhou dobu postavila a uvědomila si, že ji absolutně nic nebolí!

Ten večer jsem viděla tisíce lidí zasvěcovat své životy Ježíši. Viděla jsem radikální obrácení a slavné křty v Duchu svatém. Lidé houfně reagovali. Spoustu lidí bylo odváděno do modlitebního stanu, aby tam přijali osovobození. Kulminovalo to během modlitby za křest v Duchu svatém.

Někdo mi vyprávěl, že ten večer na shromáždění přišla jedna čarodějnice, aby ho narušila. Zatímco jsem se modlila za křest v Duchu svatém, sestoupil na ni Boží oheň a začali se při ní projevovat démoni. Odvedli ji do osvobozovacího stanu. Zatímco ji odváděli, křičela: „Proč jen mi ďábel řekl, abych sem chodila?!“ Nakonec byla žena osvobozena mocí Ducha svatého. Byl to slavný večer, který jsme završili pálením čarodějských předmětů, tancem a zpěvem chval Bohu. Byl to ten nejlepší dárek k narozeninám, jaký jsem si jen mohla přát!

Děkuji za tento dar Ježíši. Děkuji také evangelistovi Danielu Kolendovi a americkému týmu Krista pro všechny národy za tuto příležitost. Navždy si odnáším znamení Boží dobroty.

S láskou a úctou k vám všem,
evangelistka Evelina Smane

Doufám, že vás čtení těchto zpráv o Boží moci k záchraně a uzdravení povzbuzuje a žehná! Chci opět vyzdvihnout, že bychom tato svědectví o zázracích, spaseních a osvobozeních neslyšeli nebýt trvalé a věrné podpory vás, našich partnerů v evangeliu. Děkujeme, že přispíváte na evangelizační kampaně a na službu Krista pro všechny národy!

Zbývají ještě poslední dvě zprávy hostujícících  evangelistů. Máte se na co těšit!

Toto vše se děje i díky vám! Děkujeme!

Společně ve sklizni,

evangelista Daniel Kolenda
(spolu s Peterem Vandenbergem a celým týmem CfaN)