Dnes se s vámi chci podělit o jednu velmi speciální reportáž.  Můj výkonný asistent Rob Enge je na kampaních obvykle vytížený organizačními záležitostmi. Je však zároveň evangelistou a tentokrát poprvé kázal na evangelizační kampani v rámci Operace Dekapole! Rob byl umístěn v Mbagale (po boku evangelistky Roselyne Ayeoly) a zde si můžete přečíst jeho vzrušující zprávy!

„Před příjezdem do města Mbagala jsem od ředitele naší kampaně dostával aktuální informace o mnoha problémech, kterým v regionu čelí.  Kvůli jinému převažujícímu náboženství v tomto regionu se církvím NIKDY v minulosti nepodařilo uspořádat setkání takového rozsahu. Povolení nebyla nikdy udělena. Přístup na místo setkání byl v minulosti vždy zamítnut. Jak už je naším zvykem, jako Kristus pro všechny národy (CfaN) a tým Dekapole jsme se nevzdali. Pokračovali jsme i přes protivenství a zdánlivě zavřené dveře dál a vírou ustanovovali, že toto je osudový čas pro Mbagalu. Při překonávání každé překážky náš tým na každém kroku zažíval Boží přízeň. Místní vláda nakonec schválila naše povolení a přidělila nám plochu, kde se měla naše kampaň konat. Na zasvěcení plochy, na němž se před zahájením kampaně scházejí biskupové, pastoři a místní partnerské církve, aby se za ni modlili, se přišla podívat místní čarodějnice.  Boží moc silně působila a žena padla na kolena. Jeden z pastorů se za ni modlil a ona přijala Ježíše Krista za svého Pána a Spasitele! Okamžitě odevzdala všechny čarodějnické předměty, které si s sebou na plochu přinesla (viz foto níže). Ještě než z pódia zaznělo jediné slovo, začaly se psát dějiny.

Druhý večer naší evangelizační kampaně jsem před kázáním evangelia povzbudil všechny přítomné, aby přišli i následující večer. Důvodem bylo, že moje spoluevangelistka Roselyne Ayeola měla kázat o Ježíšově krvi. Kromě toho se chystala zlomit prokletí nad lidmi i nad celým regionem. To děláváme v okamžiku, kdy pálíme všechny čarodějnické předměty, které mají nově obrácení v držení. Je to prohlášení, že Satan je poražen a jeho moc nad jejich životy byla  zlomena. Poté jsem se podělil o to, co se odehrálo při zasvěcení pole a jak se nedávno znovuzrodila čarodějnice, která odevzdala své čarodějnické předměty. Pak jsem některé z nich podržel, aby si je dav mohl prohlédnout, a jako první jsem je hodil do sudu. Dav vybuchl radostí! Po vyslechnutí svědectví o tomto mocném zázraku byla srdce lidí otevřená dokořán pro přijetí evangelia. Kázal jsem ho na základě Lukášova evangelia a příběhu o Zacheovi. Je to krásný příběh o Božím srdci vůči těm, kdo se rozhodnou napravit křivdy. Po kázání jsem vyzval hříšníky k pokání. Po výzvě ke spáse zvedly ruce tisíce lidí. Poté jsem se modlil za nemocné. Ježíš jako vždy ukázal svou moc. Zde je několik úžasných svědectví, která jsme následně obdrželi:

  • Žena, která byla dva roky hluchá na pravé ucho, vypověděla, že během modlitby slyšela výbuch zvuku.  Poté uvedla, že nyní slyší na pravé ucho. Nechal jsem ji zakrýt zdravé ucho (na levé straně), postavil jsem se dál od ní a nechal jsem ji opakovat slova, která jsem říkal. Dokázala to udělat bez problémů.
  • Jedna žena vyprávěla, že měla jednu nohu kratší než druhou. Při chůzi kvůli této nerovnováze strašně kulhala a bylo pro ni obtížné chodit. Během modlitby jí zkrácená končetina náhle povyrostla. Postavila se na pódium a ukázala lidem, jak má obě nohy dokonale rovné a srovnané. Radovala se, když nám vyprávěla o svém zázraku tím, že chodila a tančila na pódiu s radostí a bez bolesti.
  • Přišla mama se svou malou dcerkou a podělila se s námi o to, že její holčička byla 10 let hluchá na obě uši. Když jsem se dcery zeptal, co se stalo během modlitby, sotva dokázala vyslovit slova, jak se jí oči zalévaly slzami. Byla tak šťastná! Řekla, že cítila, jak jí něco vchází a vychází z uší. Pak náhle tento pocit ustal a ona začala na obě uši slyšet.
  • Žena, která měla na boku velký nádor, svědčila, že během modlitby zázračně zmizel. Dva roky ji trápil a působil jí velké bolesti. Dodala, jak jí lékaři řekli, že kvůli nádoru nemůže počít dítě. Modlil jsem se za ni a prohlásil, že Ježíš nedělá jen částečné zázraky, ale že za 9 měsíců ve jménu Ježíše porodí zdravé dítě!

Čtvrtá noc byla nocí splněných snů! Evangelista Daniel Kolenda, reverend Peter Vandenberg a další členové našeho týmu CfaN a Dekapole se ke mně a evangelistce Roselyne připojili v Mbagale. Přicestovali za námi z jiného města, kde současně probíhala další kampaň. To se stalo poprvé v historii naší služby a nejspíš i v historii vůbec!  

Chvíli před začátkem kampaně mě překvapil reverend Peter Vandenberg, který mě požádal, zda bych nepředstavil evangelistu Daniela Kolendu. Bylo by to poprvé, co by se mi dostalo takové cti. Před desítkami tisíc lidí jsem na pódiu přivítal a představil svého hrdinu. Byl to okamžik, na který nikdy nezapomenu. Poté, co evangelista Kolenda kázal křišťálově čisté poselství evangelia, v jehož důsledku tisíce lidí odevzdaly své životy Ježíši, mě požádal, abych se modlil za lidi, aby přijali křest v Duchu svatém. Jako výkonný asistent evangelisty Kolendy jsem měl po sedm let možnost sledovat, jak uvádí zástupy lidí do Ježíšovy přítomnosti a je svědkem toho, jak přijímají zaslíbení svého Otce. Teď tuto výsadu dopřál zažít mě. Protože jsem byl mnohokrát svědkem toho, jak to evangelista Kolenda dělal, řekl jsem lidem, aby upřeli oči na Ježíše a otevřeli svá srdce, aby tento bezplatný dar přijali. Po celé ploše pak začaly tisíce lidí přijímat Ducha svatého s důkazem mluvení v nových jazycících. I přítomné děti a mladí lidé byli naplněni Duchem svatým (viz foto níže). Tento obrázek se mi vryl do srdce a bude mi neustále připomínat, že neexistuje žádný mladší Duch svatý. Zatímco Boží moc dopadala na celou evangelizační plochu,vyběhli mezi lidi naši uvaděči a snažili se odnášet lidí, kterých se dotkl Duch svatý a kteří byli osvobozováni od démonického útlaku, do modlitebního stanu. Bylo to ohromující!

V poslední večer jsme si po příjezdu na plochu všimli, že se počet lidí značně zvýšil. Mé srdce zaplavilo štěstí, protože jsem věděl, že budu moci mezi lidi v Mbagale naposledy vrhnout „síť evangelia“ daleko a doširoka. Poselství o spasení, které jsem kázal, se týkalo duchovních zákonů a vycházelo z 8. kapitoly listu Římanům, kde se mluví o zákonu hříchu, zákonu smrti a zákonu spasení. Podělil jsem se o to, jak vás zákony hříchu a smrti stáhnou až na dno, ale Ježíšovo srdce je tak krásné, že nás od našeho hříšného života zachrání. Pomocí ilustrací mohli lidé vidět, že Ježíšovy ruce probodnuté hřeby jim dávají moc nad hříchem a smrtí. Odezva na výzvu ke spasení byla nejlepší, jakou jsme za celý týden viděli! Poté jsem se ještě jednou modlil za nemocné. Děly se neuvěřitelné zázraky! Byli jsme svědky toho, jak lidé do výše zvedali invalidní vozíky a berle. Zmrzačení lidé chodili. Žena, která byla devět měsíců slepá na pravé oko, získala zpátky zrak. Když to viděl a slyšel dav, vybuchoval nadšením! Zažívali jsme radostnou oslavu Božího jednání. 

Než jsme skončili, pomodlil jsem se za národ, prezidenta, místní vládu, okolní regiony a města, jakož i za místní církve a všechny přítomné. Poté jsem pozval všechny členy našeho týmu CfaN a Dekapole, kteří tak usilovně pracovali, někteří i tři měsíce, aby se k nám připojili na pódiu. Každému z nich jsem poděkoval za jejich práci lásky v Mbagale a za to, že se všichni podílíme na odměně, která nám zůstane po celou věčnost. Nakonec moje spoluevangelistka Roselyne Ayeola cítila, že jí Pán dal prorocké slovo pro Mbagalu. Vyznala nad Mbagalou Matouše 5,14 a v srdci cítila, že Mbagala je nyní městem světla, městem, kde přebývá Ježíš. Požádala lidi, aby si na svých chytrých telefonech zapnuli baterku a jako prorocký symbol ji společně rozsvítili. Všude se rozsvítila světla! Poté prohlásila, že od tohoto dne bude Ježíšovo světlo zářit po celé Mbagale, Temece a Dar es Salaamu a že lidé sami ponesou toto světlo všude, kam půjdou. Dříve, než se náš tým s lidmi rozloučil, nad nimi toto světlo ve víře uvolnila (viz foto níže). Byl to hořkosladký okamžik.

Hned po skončení závěrečného setkání se s námi setkali biskupové a pastoři, aby našemu týmu CfaN a Dekapole poděkovali za to, že jsme do Mbagaly přijeli. Sdíleli, že do jejich regionu ještě žádná služba nepřijela a že nikdy nebyli svědky tak mocného Božího hnutí. Cítili, že došlo k seismické změně. Pevnosti byly zlomeny. Sny se staly skutečností. Mohl jsem se s tím ztotožnit - od svých devíti let, kdy jsem vyrůstal v církvi, mi bylo řečeno, že budu evangelistou, a během tohoto týdne v tanzanské Mbagale se toto vyřčené slovo stalo skutečností. Můj život už nikdy nebude stejný!

Všechna sláva patří Ježíši!

 Evangelista Rob Enge
(spolu s evangelistkou Roselyne a celým týmem CfaN/Dekapole)“ 

Haleluja! Bůh je věrný a naplňuje ve svém dokonalém čase sny našich srdcí, včetně těch, které v nich nosíme už od dětství!

Společně ve sklizni,

Daniel Kolenda
a celá rodina CfaN