Easter Daniel Kolenda

Velikonoční dopis 2017

Nejzásadnější událost historie lidstva

Rádi bychom vám popřáli požehnané prožití letošních Velikonoc. Pro nás křesťany Velikonoce reprezentují nejzásadnější událost historie lidstva – slavné vzkříšení našeho Pána Ježíše Krista, které změnilo svět. Této události se svým významem nikdy nic nepřiblížilo a ani nepřiblíží. Napříč časem i věčností – i celým vesmírem – jsou Velikonoce vskutku jedinečné.

Po Ježíšově ukřižování bylo jeho zbité a zohavené tělo položeno do hrobu. V neděli brzy ráno byl ale vzkříšen z mrtvých. Od toho okamžiku již nebylo jeho mrtvé tělo nikde k vidění. Ježíš žije! Je vzkříšený! Na věky porazil smrt, zlo a moc hříchu. Haleluja!

Neexistuje větší radost než radost Velikonoc

Neexistuje větší radost než radost Velikonoc. Skrze Ježíše Krista máme přístup k věčnému životu, Božímu požehnání a všemu, co pro nás Otec připravil. Jak je řečeno v Židům 4:16, můžeme teď „se smělou důvěrou přistupovat k trůnu milosti...!“ Jak úžasná výsada. Právě to během těchto svátků oslavujeme.

Reinhard Bonnke se jednou zamýšlel nad rozdílem mezi oběťmi Staré smlouvy a jedinečnou obětí Ježíše Krista. Velikonoce jsou připomínkou jejich obrovského nepoměru.

Bible nazývá Ježíšovou krev přívlastkem „vzácná“. Během staletí byly pod Starou smlouvou poraženy milióny zvířat, které byly přineseny jako oběti za hříchy lidí. Jejich krev však nebyla dostatečně vzácná. Dokázala hřích pouze přikrýt, ne však smazat. Proto izraelské starozákonní oběti neměli moc ke změně života.

Představte si jídelní stůl…

Pro ilustraci si zkuste představit, že máte doma nádherný jídelní stůl vyrobený z nejvybranějšího dřeva. Přímo uprostřed stolu je však ošklivá skvrna. Kdykoliv čekáte návštěvu, ujistíte se, že je skvrna přikryta pěkným, čistým ubrusem. Ujistíte se tak, že bude skrytá a nikdo ji neuvidí. Víte však, že skvrna nikdy nezmizí. Je trvalou součástí stolu, zbarvuje jeho dřevo nechtěným odstínem a znehodnocuje jej. To vyjadřuje starozákonní slovo „smíření“. Znamená „přikrytí“. Veškerá krev prolitá zvířaty poraženými v oběti za hřích nebyla schopná hřích odstranit. Pouze jej na určitý čas přikryla.

Proto se Jan Křtitel tolik zaradoval, když spatřil Ježíše přicházet k Jordánu. Zvolal: Hle, Beránek Boží, který snímá hřích světa!“ (Jan 1:29).

Krev Ježíše takříkajíc pracuje i pod ubrusem a pod každou vnější fasádou. Ježíš skvrnu nepřikrývá, ale zcela odstraňuje. Dává nám totiž zbrusu nový stůl! Jen jeho krev má schopnost a moc zachránit lidi. Jeho oběť je dostatečná pro každého – včetně vás! A nikdy neztrácí svou moc! Právě proto nazval apoštol Petr Ježíšovu krev „vzácnou“.

„Víte přece, že... jste byli vykoupeni... vzácnou krví Kristovou, krví beránka bez vady a poskvrny“ (1. Petrův 1:18-19 – překlad KJV).

Modlíme se, abyste letos prožili opravdu slavnou radost Velikonoc. Děkujeme vám za to, že za námi stojíte v pověření, které nám Ježíš svěřil. Je před námi několik vzrušujících projektů, které vám blíže představíme v našich následujících dopisech. Chystáme opravdu veliké věci! Postavíte se, prosím, za nás vašimi modlitbami a finančními dary? 

Vaši v Kristově lásce,

Daniel Kolenda a Reinhard Bonnke
evangelisté