Nový rok 2021

JSEM, který JSEM!

Rok 2020 byl z mnoha důvodů neobyčejným rokem. Myslím, že se dá s klidným svědomím konstatovat, že se nějakým způsobem otřásl celý svět. Byl to rok udivujícího počtu změn. Některé byly dobré, jiné špatné, některé dočasné, jiné trvalé.

My v CfaN jsme museli pozorně naslouchat Božímu hlasu, abychom přesně rozeznali, k čemu nás Pán vede. Zas a znovu nás ohromilo, jak nás vším jako dobrý pastýř provedl. Zajisté to nebylo snadné. I dobré změny bývají doprovázeny obrovskými výzvami a překážkami. Ať už jsme uprostřed pandemie pořádali náš první výcvikový tábor, Evangelizační Bootcamp, nebo žádali přípravné týmy kampaní aby Operaci Dekapole náhle přesunuli z Keni do Tanzánie, anebo zažívali spoustu dalších tvrdých, ale i krásných chvil – stoprocentně jsme spoléhali na Boha, že nás vším provede.

A víte co? To je perfektní strategie jak pro dobré, tak pro zlé časy. Bez ohledu na to, jak moc se svět proměňuje, co se děje světovým ekonomikám a vládám, nebo jak se vyvíjejí naše osobní zkušenosti, Bůh se nikdy nemění! Náš Bůh je tím, kým byl vždy, a kým vždy bude.

Se vstupem do roku 2021 nehodlám mluvit o novoročních předsevzetích. Nechci se ani sdílet o našich plánech a vizích – podělíme se o ně s vámi brzy. Namísto toho se chci na okamžik zastavit a zamyslet nad neměnným charakterem našeho vždy věrného Boha. Ve svém Slově nám zjevuje velice mnoho o tom, kým je, prostřednictvím svých jmen. Je jich více, než kolik zde stačím zmínit, ale zde je jen několik z nich…

Jehovah Jireh – PÁN zaopatřuje (Genesis 22:14)

Zaopatřoval nás v minulosti, zaopatřuje nás dnes a postará se o nás i zítra. Nepečuje jen o naše fyzické a finanční potřeby. Předně nám zaopatřil spasení z hříchu a daroval nám svůj pokoj, útěchu Ducha svatého, obnovu. Naplňuje veškeré naše potřeby. Vždy to bude dělat. On je náš zaopatřovatel.

Jehovah Shalom – PÁN je náš pokoj (Izajáš 9:6)

Přivádí nás do svého dokonalého pokoje – pokoje,  jenž převyšuje všechno porozumění. Provádí nás rozbouřenými časy a přivádí nás do harmonie jedněch s druhými. Dal za nás svého syna, aby nám navěky vydobyl pokoj se sebou samým. On je náš pokoj.

Jehovah Rapha – PÁN uzdravuje (Exodus 15:26)

Ano, Bůh uzdravuje naše těla a vysvobozuje nás z nemocí. Uzdravuje ale i naše srdce a mysli. Uzdravuje naše rodiny. Uzdravuje naše vztahy. Uzdravení je samou součástí jeho přirozenosti! Bůh chce, abychom byli po všech stránkách zacelení a zdraví. On je náš uzdravitel.

Jehovah Ori – PÁN je naše světlo (Žalm 27:1)

On osvěcuje stezku před námi, abychom viděli na další kroky. V tomto žalmu pisatel pokračuje slovy: „Hospodin je pevnost mého života – koho bych se lekal?“ Bez ohledu na to, jak neutěšeně věci vypadají, On rozhání každou temnotu. Nemusíme se bát – On je naše světlo.

Jehovah El Emeth – PÁN je Bůh pravdy (Žalm 31:5)

On vidí naše srdce a jen On je náš soudce. Ví zcela přesně, kdo jsme. Můžeme důvěřovat každému slovu, vycházejícímu z jeho úst. Své nitro můžeme s důvěrou svěřit do jeho rukou. Když přijde zmatek a pochyby, můžeme se utéct do jeho Slova. On je pravda.

Jehovah Roi – PÁN je můj pastýř (Žalm 23:1)

On nás chrání před našimi nepřáteli a ukazuje nám cestu, jakou se máme vydat. Zaslibuje nám, že spolu s námi bude kráčet údolím a rozprostře nám stůl v přítomnosti našich nepřátel. Opustí devadesát devět, aby ztratil jedinou ztracenou ovečku. Vede nás. On je náš pastýř.

A závěrem ještě jedno Boží jméno…

Jehovah Sal’l – PÁN je moje skála (Žalm 18:2)

On je naše mocná pevnost, on je naše skála, náš silný zachránce. V něm máme svou skrýš! On nemůže být otřesen. Nic s ním nepohne. Stojíme na pevném základě. On je naše skála.

Postavte se v tomto roce na pevnou skálu! Kráčejte v jeho pokoji, světle, uzdravení a zaopatření. Ať už vám – a nám – přinese rok 2021 cokoliv, víme, komu jsme uvěřili. On je náš věčný, neměnný, všemohoucí Bůh.

My všichni zde v CfaN vám přejeme požehnaný a šťastný Nový rok!

Ať vás v Ježíšově jménu Bůh bohatě požehná.

evangelista Daniel Kolenda
a celý služební tým CfaN

PS:  Náš tým pro vás připravil Přehled událostí roku 2020. Děkujeme vám za vaši lásku, modlitby a podporu, které jste nám v průběhu roku 2020 poskytovali.