OFICIÁLNÍ NEKROLOG

Ve věku 79 let zemřel světoznámý evangelista a spisovatel, Reinhard Bonnke.

Evangelista Bonnke proslul svými průkopnickými masivními evangelizačními kampaněmi, které pořádal po celé Africe i na jiných místech světa. Jeho Velká evangelizační tažení zasáhla po celém světě doslova stovky miliónů lidí. V roce 2 000 navštívilo jediné Bonnkeho shromáždění v nigerijském Lagosu ohromujících 1,6 miliónů lidí. Díky jeho celoživotní službě přijalo více než 79 miliónů lidí Ježíše Krista za svého Pána.

Reinhard Bonnke se narodil 19. dubna 1940 v německém Königsbergu ležícím ve Východním Prusku. Jeho otec byl pastorem. Již v útlém věku devíti let se Bonnke stal Kristovým následovníkem. Krátce nato začal rozhlašovat svůj životní cíl stát se kazatelem a misionářem v Africe. V dalších letech svůj sen vytrvale následoval.

Absolvoval vysokou biblickou školu ve Walesu v Swansea, vedenou Samuelem Reesem Howellsem. Howells byl známý jako člověk vyslyšených modliteb a veliké osobní víry. Howellsův příklad Bonnkeho hluboce inspiroval. Modlil se: „Pane, chci být také mužem víry. Chci zažívat tvé nadpřirozené jednání při naplňování mých potřeb.“ V té době nemohl tušit, v jak obrovské míře Bůh tuto jeho prosbu vyslyší.

Po absolvování vysoké školy přijal místo pastora v německém Hamburku. Cestou ze školy zpět do Německa měl volný den, který se rozhodl strávit prohlídkou Londýna. Neměl peníze na to, aby si zaplatit prohlídkovou okružní jízdu, a tak se rozhodl přeskakovat z autobusu na autobus a nechat se překvapit, kam dojede. Nakonec přistál přede dveřmi věhlasného uzdravujícího evangelisty George Jeffreyse – jednoho z nejpomazanějších evangelistů předchozí generace. Tehdy jednadvacetiletý Bonnke zkusil štěstí a zaklepal na jeho dveře. Jeffereys, muž tehdy již pokročilého věku, mu dovolil vstoupit, položil na něj ruce a požehnal mu.

Následující den evangelista Bonnke dorazil do Hamburku. Na nádraží ho vyzvedl jeho otec a dříve, než mu Bonnke stačil povědět o svém nadpřirozeném setkání, mu otec sdělil zprávu, že George Jeffereys tu noc zemřel. Bonnke své zázračné setkání s ním vždy považoval za okamžik, kdy převzal plášť uzdravujícího evangelisty.

Trvalo ještě řadu let, než evangelista plně vstoupil do naplňování svého povolání. Většinu šedesátých let byl pastorem v Německu, kde se také v roce 1964 oženil se svou manželkou Anni. V roce 1967 se rodina Bonnkeových, s jejich dvěma malými dětmi, přestěhovala do jihoafrického království Lesotho, kde byli ustanoveni za misionáře. Jejich služba byla na místní poměry úspěšná a rostla. Bůh tehdy ale evangelistovi Bonnkemu dal naléhavý, opakující se sen. Spatřil v něm Afriku obmývanou Ježíšovou krví a uslyšel hlas, deklarující, že „Afrika bude spasena!“ Od té doby se tato věta stala Bonnkeho bojovým pokřikem.

V roce 1974 založil evangelista Bonnke organizaci Kristus pro všechny národy (CfaN) jako prostředek k naplnění přijatého snu. CfaN pracoval k jedinému cíli: zasáhnout Afriku evangeliem, od Kapského Města až po Káhiru. Díky Boží milosti byl tým CfaN ve svém úsilí neuvěřitelně úspěšný.

Služba rostla a překonávala všechny překážky, které se jí stavěly do cesty. Původně byla známá pořádáním shromáždění v obřích stanech. Když ale největší z nich zničila bouře, rozšířil Bůh Bonnkeho vizi a ukázal mu, že chce, aby zasahoval tak veliké zástupy, jaké nedokáže pojmout žádný stan na světě. V roce 1981 se k týmu připojil Peter Vandenberg (současný víceprezident CfaN), který s sebou přinesl jedinečný mix svých kazatelských i technických obdarování. Tým brzy začal používat přenosná stavebnicová pódia a inovativní soustavu reprobeden, umožňující oslovovat zástupy, které často rostly do stovek tisíc lidí. Díky tomu uslyšely stovky miliónů lidí z téměř všech afrických národů Bonnkeho jasné, ostré poselství pravdy o Boží lásce zjevené skrze život, smrt a zmrtvýchvstání Ježíše Krista.

Zástupy přicházely, přitahovány nejen Reinhardovým kazatelským zápalem. Jeho vícedenní evangelizační kampaně od počátku provázely jedinečné zázraky a mocné projevy Boží moci. Vzkříšení z mrtvých, otevřené oči slepých, démoni byli vyháněni, chromí vstávali a chodili, deprese odcházely, rodiny zažívaly zázračnou obnovu a uzdravení. CfaN zůstal naplňování své vize vždy neúnavně věrný. Vykazované statistiky byly konzistentní a nezveličované, a tak je i ti největší cinici a kritici časem jen ztěží mohli zpochybňovat.

Fenomenální velikost zástupů a nepopiratelný proud nadpřirozených zázraků přirozeně začaly k evangelistu Bonnkemu a CfaN přitahovat pozornost. Pravidelně vystupoval v křesťanských televizích, promlouval ve velkých místních církvích a na konferencích a po světě je v oběhu více než 190 miliónů výtisků jeho více než čtyřiceti knih. Řada světových vůdců ho považuje za důvěryhodného poradce. V mnohých částech světa jméno Reinhard Bonnke zdomácnělo. Také mnozí ze současných světoznámých kazatelů se na něj odkazují a považují ho za svůj vzor – na pódiu i mimo něj. Hlavní pastor církve Hillsong, Brian Houston, o evangelistovi Bonnkem prohlásil: „Po celá léta mi jeho vášeň pro ztracené byla inspirací k tomu, abych lidi seznamoval s jejich Spasitelem, Ježíšem. Miluji, jak spasení rezonuje v jeho duchu. Ať už káže z pódia miliónům lidí, nebo si za scénou s někým povídá osobně, na jeho rtech je vždy Ježíš.“

Ti, kdo ho znali mimo pódium, mohou dosvědčit, že to byl muž pevného osobního charakteru, jemné laskavosti a přetékající lásky k Pánu. Poslušnost Bohu považoval za jediné měřítko úspěchu. Jak napsal ve své autobiografické životopisné knize Život v jednom ohni:

Po pravdě jsem nic neudělal sám. To Bůh mě povolal a byl po celé roky mým pilotem. Duch Svatý byl mým utěšitelem, průvodcem a zdrojem mých sil. Při čtení následujících řádků uvidíte, že mi Bůh přivedl dokonalou manželku. Dal nám krásné děti i širší rodinu. A zaopatřil mi skvělý tým spolupracovníků, který se mnou vyrůstal po desítky let společné práce. Kromě toho nám zaopatřil tisíce lidí z celého světa, kteří za námi stojí, podporují nás svými modlitbami a svým partnerstvím. Ti dostanou v Nebi stejnou odměnu jako my.

V polovině prvního desetiletí našeho století přijal evnagelista Bonnke vizi „předat štafetový kolík mladé generaci”. „Moje služba není mé soukromé vlastnictví. Je celá z Boží milosti,“ říkal. V té době začal mentorovat Daniela Kolendu a začal mu předávat více zodpovědností. Daniel Kolenda se stal hlavním evangelistou a prezidentem týmu CfaN v roce 2011. Tak, jako se za něj skoro před padesáti lety modlil George Jeffreys, modlil se R. Bonnke v roce 2017 za D. Kolendu před téměř milionem lidí v nigerijském Lagosu. Dnes CfaN pod vedením evangelisty Kolendy pokračuje ve stejné dynamice, milosti a zázracích, jaké po více než třicet let zažíval pod evangelistou Bonnkem. Bylo to předání služby, které mohl zařídit jedině Duch svatý a je také velkým důkazem Bonnkeho kvalit a poslušnosti Pánu.

Evangelista Reinhard Bonnke po sobě zanechal manželku Anni, tři dospělé děti – Kai-Uweho, Gabrielle a Susie – a osm vnoučat. Sdílíme s nimi jejich ztrátu, ačkoliv současně s tím oslavujeme jeho nevyčíslitelné dědictví víry.

Nedokážu příst jako kočka, když každý den hynou milióny lidí. Musím řvát jako lev!