Biblické studie

Když žhářství není zločinem!

Bůh zapaluje naplavené dříví. Staré suché větve mohou hořet pro Boha, stejně jako hořel Mojžíšův keř! Haleluja! Nemodlím se "Drahý Pane, kéž pro Tebe shořím." Nechci být hromadou prachu. Zvláštní na tom keři bylo, že neshořel. Příliš mnoho Božích služebníků je vyhořelých.

Důvodem toho je však jiný druh ohně. Já raději říkám: "Drahý Pane, kéž pro Tebe planu." Plamen na oltáři nemá nikdy uhasnout.Bez ohně není evangelium evangeliem. Nová smlouva začíná ohněm. První věc, kterou řekli svědci o Kristu, se týkala ohně. Jan Křtitel, sám nazývaný "hořícím a zářícím světlem" prohlásil:On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm (Matouš 3,11).

Jan Křtitel představil Ježíše Křtitele, úplně jiného Křtitele. Jan používal vodu, přirozený prvek, ale Kristus měl používat duchovní prvek, svatý oheň. Voda a oheň - jaký kontrast! Ne, že by Jan Křtitel měl zvodnatělé náboženství (i když takového je kolem nás mnoho a často smíšené s ledem!). Jan Křtitel stál a křtil ve vodách Jordánu, ale Ježíš Křtitel stojí v řece kapalného Ohně.

Janovým význačným dílem byl křest. A Jan oznámil, že stejně tak Ježíšovým významným dílem bude křest. Křest je dnes Pánovým úžasným dílem. Ježíš Křtitel - v Duchu svatém. To je hlavní zkušenost s Kristem, poté co se staneš znovuzrozeným věřícím.

Boží žháři

Evangelium je zapalovač. Duch svatý ti nebyl dán k tomu, aby ti pomáhal kázat výmluvná kázání. Je tu proto, aby roznítil lidská srdce. Pokud tě Kristus nezapálí, nepřineseš na zem žádný oheň.

„Beze mne nemůžete činit nic,“ říká Pán (Jan 15,5). Ježíš přikázal učedníkům, aby nedělali nic, dokud nebudou oblečeni mocí shůry (Lukáš 24,49). Když tato moc přišla, Duch se zjevil v plamenných jazycích, které na každém z nich spočinuly.

„A ukázaly se jim jazyky jakoby z ohně, které se rozdělovaly, a na každém z nich se usadil jeden“ (Skutky 2,3).

Předtím vyslal Ježíš učedníky po dvojicích (Lukáš 10,1). To mi připomíná Samsona, který vypustil lišky po dvou, aby tak ve žhářském útoku rozšířili oheň v nepřátelských vinicích a kukuřičných snopech (Soudců 15). Stejně byli po dvou vysláni i učedníci, nositelé Božího ohně, žháři pro Boha, zapalovali ďáblovo nepřátelské území ohněm evangelia.

Byli novými Elijáši, přinášeli oheň z nebe. Dokud nepadne oheň, tak bývají církevní aktivity a evangelizace nezajímavé a všední. Z kazatelny zní slohové práce a výklady, které moralizují a káží o tom, jak by měla fungovat ve státě ekonomika – chladné jako led. Žádná božská jiskra nepřeskočí na led. Nikdo se domů nevrací zapálený. Naproti tomu ti dva, kteří naslouchali Ježíšovi na cestě do Emauz, přišli domů a jejich srdce hořela. Jsem si jist, že jim nevyprávěl o politice ani se jim nesnažil radit. To by jejich srdce nezapálilo. Ježíš „přišel na zem založit oheň (Lukáš 12,49). Ježíšovo poslání není žádný prázdninový piknik - a Satan se o to postará. Je to zhoubce. Pán posílá své služebníky a varuje před vážným nebezpečím.

Jen Ježíš křtí ohněm. Duch svatý vkládá do lidských srdcí plamen. Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. Raději se bojte Toho, který může duši i tělo zahubit v pekle (Matouš 10,28).

Co je tělesná újma proti životu prozářenému radostí a nadšením pro Ježíše? Co je životní nebezpečí proti koruně života či proti úžasnému dílu, ve kterém můžeme stát?

Nemocné uzdravujte, malomocné očišťujte, mrtvé křiste, démony vymítejte. Zdarma jste dostali, zdarma dejte (Matouš 10,8).

Znamení Syna Člověka

Oheň je symbolem evangelia, znamením Syna Člověka. Jedině Ježíš křtí v ohni. Když vidíme takový křest, je to důkazem toho, že jde o jeho dílo, nikdo jiný to nemůže udělat. Je to puncem jeho práce a opravdového vzplanutí křesťanovy víry. Polož svoji ruku na takové dílo a ucítíš horko. Prorok Elijáš to vyjádřil takto:

Bůh, který odpoví ohněm, ten je Bůh (1 Královská 18,24).

Toto činí jediný Bůh. Elijáš si byl jistý, že Baal to nesvede.

Co ukazuje tvůj duchovní teploměr? Je tam vůbec něco? Jsi nachlazen? Jsou v církvi studené oltáře? Uctívání, které nezahřeje? Doktríny, které jsou rozpáleny jen v hádkách? Existují učení a teologie stejně žáruvzdorné jako azbest. Náboženské knihy, které zahřejí jedině když je hodíš do ohně. Takové víru zchlazující věci nemají nic do činění s Kristem Letnic.

Čehokoli se dotkne, to hoří. Ježíš rozpouští ledy. Některé církevní snahy podnítit alespoň trochu nadšení, jsou duchovně stejné jako tření tyče o tyč.

Falešná munice

Boží oheň je zvláštní - jedinečný. Jedině Boží oheň byl povolen na Mojžíšově oltáři, ne člověkem zapálený oheň. Nádab a Abíhú udělali oheň a zapálili jím své kadidelnice. Byl to "cizí oheň". Boží oheň vyšel ze stánku a pozřel jejich falešný oheň a způsobil smrt těchto vzbouřených kněží (Leviticus 10,1-2).

Dnes se nám nabízí cizí oheň. Divné evangelium, které vůbec není evangeliem, ale teologií nevíry, lidskými myšlenkami, filozofiemi, kritikou a teoriemi. Nemají ani stopu slávy - nebeského tepla. Kromě jejich kontroverznosti v nich nic nejiskří.

Co za tím stojí, je něco, na co poukázal můj přítel Paul C. Schoch. Citoval Matouše 16,23, kde Ježíš oslovuje Satana, když mluví k apoštolu Petrovi:

Odstup ode mě, satane! Svádíš mě, protože nemyslíš na Boží věci, ale na lidské.

Myšlenky jsou na dvou protikladných úrovních. Existují myšlenky Boží a myšlenky lidské. Vysoké a nízké, jak říká Bůh v Izajášovi 55,8-9:

Vždyť moje myšlení nejsou myšlení vaše, ani vaše cesty nejsou cesty mé, je Hospodinův výrok. Neboť jako jsou nebesa vyšší než země, tak jsou mé cesty vyšší než cesty vaše a má myšlení vyšší než myšlení vaše.

Satan myslí jako lidé.

Ve skutečnosti satan vůbec nemá šanci pochopit Boží pohled. Je to zvláštní, když si uvědomíš, že původně byl Luciferem, Božím trůnním andělem. Ježíš rozdrtil hadovu hlavu a připadá mi, že tím způsobil ďáblovi nějaký druh mozkové poruchy! Je úplně dezorientován. Kdysi býval satan plný moudrosti, ale dnes je tento princ moci z výšin zmaten tím, co Bůh dělá. A hlavně tím, co udělal Pán na kříži.

Tento typ pomatení je způsoben hříchem. Satan myslí jako lidé. A to znamená, že lidé uvažují stejně jako uvažuje ďábel. Také jim připadá kříž bláznovstvím a nemohou pochopit Boží věci, jak poznamenal apoštol Pavel. Pavel to také nejprve "neviděl". Chladný hněv vůči věřícím pohltil jeho srdce. Byl jako drak, který soptil hrozby a smrt. Horlivý, mozek plný chytré nevěry. Avšak když uvěřil, spadly mu šupiny z očí.

Satan je Božím jednáním zmatený

Přemýšlím, jak by asi dopadlo, kdyby peklo vyslalo do Božího království špiony, aby viděli, jaká jsou tam tajemství. Démoni by ta tajemství vůbec nepochopili. Peklo je totálně zmatené. Pro satana je Kristova oběť perfektně promyšlený plán, který Bůh vymyslel pro svůj prospěch. Ďábel ostatní pohlcuje. To je jeho zlou přirozeností. Kdybychom měli bojovat s ďáblem na úrovni lidského myšlení, museli bychom si uvědomit, že ďábel uvažuje jako lidé.

Satan vynalezl lidské taktiky a hraje hru po tisíce let. Ďábel předjímá každý náš pohyb a vidí šach mat na deset tahů dopředu. Satan má zkušenosti od Adama po dnešek, zná každý trik lidského důmyslu, který se kdy objevil.

Víru nezpůsobíš moudrostí slov. Ďábel má vždycky protiargument na vše, co řekneš. Evangelium nepovstalo z něčí hlavy. Univerzitní profesor nám ho nemohl dát. Musíme se pohybovat v Božích dimenzích, tam za námi nepřítel nemůže. Ďábel se nemůže rovnat mysli Ducha svatého.

Ďábel se nemůže rovnat mysli Ducha svatého. Jestliže chceme plánovat, kázat, svědčit a evangelizovat po lidsku, satan nás porazí. Zná psychologii i propagandu. Odpověď je - jednej v Duchu a kaž evangelium tak jak je. Potom bude tento arci svůdce sveden sám a vypadne ze hry. Ďábel nezná ani malou násobilku Ducha svatého.

Pravidelně to vidíme na našich evangelizačních akcích. Naše shromáždění úplně otevíráme pro Ducha svatého. Výsledky jsou vzrušující. Celé země jsou vystaveny úžasné Kristově moci. Vláda  falešných, démonických náboženství a doktrín se otřásá a láme! To by neudělal žádný kazatel, jakkoli populární či chytrý. Takové úspěchy přichází jedině, když Bůh jedná po svém. Objeví se na scéně a přichází mocné vítězství. On chce, může a dokáže zvítězit - a to pokaždé, když ho necháme jednat.

Tyto průlomy jsou součástí požehnání posledních časů, tak jak Pán zaslíbil. Den letnic pokračuje - neskončil v Jeruzalémě, pokračuje až do končin světa (Skutky 1,8).

Vyzývám vás: ať kdokoli začne jednat na úrovni Ducha svatého a zjistí, zda-li zakusí cokoli menšího než vysvobození a záchranu od Pána.Tento druh evangelizace zlomí Satanovu šíji kdekoli na světě a zažene ho na útěk. Je to svatý oheň, který nelze napodobovat.

Převzato z knihy Reinharda Bonnkeho,
Evangelizace ohněm