Yahweh Rapha - The Lord who heals you

Proč a jak můžeme být uzdraveni

Hospodin, který tě uzdravuje

Ježíš Kristus je Velký lékař, který drží ve dne v noci pohotovost. Ordinuje dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu a nemusíme si u něj předem sjednávat schůzku. Specializuje se na všechny druhy obtíží – duševní choroby, fyzické nemoce i neduhy společnosti.

Na začátku Bible čteme, že Bůh viděl všechno, co učinil, a hle, bylo to velmi dobré (Genesis 1,31). Na konci Bible čteme, že smrti již nebude, ani žalu ani křiku ani bolesti již nebude (Zjevení 21,4). Věci začaly velmi dobře a stejně jednou i skončí.

V Božím dokonalém světě se nemoc podobá plevelu rostoucímu uprostřed pšenice. Nenechte se však mýlit – Bůh plevel nezasel. Nepřítel to udělal (Matouš 13,28). Bůh poslal Ježíše, jenž procházel zemí, činil dobře a uzdravoval všechny, kteří trpěli pod mocí Ďábla, protože Bůh byl s ním (Skutky 10,38).

Bůh naopak do přírody rozsel léčiva a lékařská věda je nepřestává objevovat. Bůh, který uzdravuje přirozeně, však zároveň uzdravuje i nadpřirozeně. Písmo popírá, že by nemoc byla Boží vůlí a Bohu naopak přisuzuje zásluhy za uzdravení. Každoročně se po celém světě děje řada nadpřirozených uzdravení, která dokazují, že Ježíš Kristus je tentýž včera i dnes, i na věky (Židům 13,8).

PROČ MŮŽEME BÝT UZDRAVENI

Uzdravení můžeme očekávat, protože Ježíš se nikdy nemění

Ježíš uzdravoval zástupy. Bylo to jeho poslání. Stejně jako nás přišel spasit, přinesl nám i uzdravení. Nevztahovalo se jen na lidi, kteří byli naživu v jeho době. Nepřišel přinést úlevu jen pár tisícům šťastlivců. Byl to jen začátek. Bible říká, že to byla pouhá ochutnávka toho, co Ježíš začal činit a učit (Skutky 1,1). Svými skutky nám ukázal, jaký byl – a jaký stále je. Přišel uzdravovat lidi a chce uzdravit také vás i mě. Uzdravování bylo zásadní součástí jeho poslání. Ježíš řekl, že činí to, k čemu ho Bůh vyslal (Jan 5,17; 9,3-4).

Čteme, že Ježíš Kristus je tentýž včera i dnes, i na věky (Židům 13,8). Ježíš žije a právě teď je připravený uzdravovat stejně jako kdykoli dříve. Kým Ježíš byl, tím je i dnes – trvale, na věky! Zázraky jsou nedílnou součástí evangelia Ježíše Krista, nejsou jen jakýmsi dodatečně vymyšleným přídavkem. Křesťanství je od začátku do konce nadpřirozené. Jeho podstatou je život a moc vzkříšení. Uzdravení potvrzují základní pravdy křesťanství a ukazují lidem Ježíše takového, jaký skutečně je.

Uzdravení můžeme očekávat, protože ho inicioval Bůh

Uzdravení má svůj počátek u Boha. Není naším nápadem. Už na prvních stránkách Bible, v době, kdy na uzdravení dosud nikdo ani nepomyslel, již Bůh uzdravoval lidi. Abraham se modlil k Bohu a Bůh uzdravil Abímeleka, jeho ženu i jeho otrokyně (Genesis 20,17). Uzdravení Bohu nikdo nenavrhl, ani o něj nikdo neškemral. Učinil ho, protože je jeho přirozeností. Bůh uzdravuje rád – dělá mu to radost!

Když přišel Ježíš, i on se nabídl, že lidi uzdraví. Nikdo ho o to zpočátku nežádal. Byl to jeho nápad.

Uzdravení můžeme očekávat kvůli Božímu jménu

Jedno z Božích jmen je Jahve Rafa – Já jsem Hospodin, který tě uzdravuje. Jako by to byla visačka na kanceláři Velkého lékaře. Hospodin, který uzdravuje nebylo jménem určeným výhradně Izraeli, ale každému. Kým je Bůh na jednom místě, musí být zákonitě vždy a všude. Neexistuje jeden druh Boha v Izraeli, jiný v Evropě a ještě jiný v Africe. JSEM, KTERÝ JSEM. Já jsem Hospodin, který tě uzdravuje. Já Hospodin se neměním (Exodus 3,14; 15,26; Malachiáš 3,6).

Uzdravení můžeme očekávat, protože Boží milosrdenství je dostupné každému

Poté, co byl Ježíš asi rok pryč z Nazareta, se vrátil zpět a kázal v synagoze, kterou kdysi věrně navštěvoval (Lukáš 4,16-30). Ve svém kázání mluvil o Námanovi. Tento malomocný člověk byl generálem cizí, syrské armády, který držel v zajetí řadu Izraelců. Bůh ho však přesto uzdravil (2. Královská 5). Ježíš promluvil i o vdově, která byla cizinkou. Bůh k ní poslal Elijáše a během hladomoru zaopatřil nejen vdovu a Elijáše, ale i celou rodinu zmíněné vdovy. Ježíš na tom ukázal, že se Bůh zajímá o všechny lidi, ne jen o svůj ‚vyvolený lid.‘ Neuzdravuje jen svaté, ale i hříšníky.

Uzdravení můžeme očekávat kvůli Božím zaslíbením

Na toto téma by se dala napsat namísto biblické studie hned celá kniha, pokud bychom chtěli ocitovat všechna příslušná Boží zaslíbení. Důležitý verš k tomuto tématu nalézáme v Jakubovi 5,14-16: Modlitba víry zachrání nemocného a Pán ho pozdvihne; a jestliže se dopustil hříchů, bude mu odpuštěno.

Kdykoliv Kristus někoho uzdravil, stalo se jeho uzdravení zároveň zaslíbením. Cokoliv Bůh učinil, udělal proto, aby nám ukázal, co bude dělat i v budoucnu. Ježíšovy činy jsou proroctvími a znameními.

Uzdravení můžeme očekávat, protože Ježíš řekl „chci“

Bible nám předkládá příběh za příběhem, aby povzbudila naši důvěru Bohu. Nový zákon nejprve zaměřuje světlo reflektoru na malomocného člověka (Matouš 8,1-3), který řekl: „Pane, chceš-li, jsi mocen mne očistit.“ Pro mnoho lidí je to klíčová otázka. Chce Bůh udělat to, čeho je mocen?

Předně si potřebujeme uvědomit, že skutečně je mocen uzdravit. Vždyť Bůh je ‚Všemohoucí.‘ V Jeremjáši 32,27 čteme Boží otázku: „Hle, já jsem Hospodin, Bůh veškerého těla. Je pro mne něco nemožného?“ Na tuto otázku nebylo třeba odpovídat. Bůh sám sebe nazývá Bohem veškerého těla. Bůh dokáže uzdravit tělo.

Je toho tedy mocen – chce však? Na tuto otázku odpovídá Matouš 8. „On vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl: ‚Chci, buď očištěn.‘ A hned byl očištěn od svého malomocenství.“ Hned nato vidíme ve stejné kapitole římského setníka, jehož sluha onemocněl. Ježíš řekl: „Já přijdu a uzdravím ho“ (verš 7). Slova „chci“ a „přijdu“ nám zjevují Boží srdce.

Boží „chci“ vyjadřuje jeho ochotu uzdravovat

Bůh ve Starém zákoně mnohokrát zaslibuje, že něco chce učinit. Jeho přísliby jsou klíčem k Božím smluvním zaslíbením požehnání pro celý svět. Když Ježíš řekl „chci“, zahrnovalo to stovky zaslíbení. Ježíš svou moc zaměřil jako laserový paprsek na malomocného a vypálil z něj jeho chorobu. Boží „chci“ vyjadřuje jeho ochotu uzdravovat.

Uzdravení můžeme očekávat z nejzásadnějšího důvodu: Kristus za nás zemřel

Zde jsou dvě nádherná slova povzbuzení z Bible: On neušetřil vlastního Syna, ale za nás za všecky ho vydal. Jak by nám spolu s ním nedaroval všechno? (Římanům 8,32); On sám naše slabosti vzal a nemoci nesl (Matouš 8,17). Hospodin učinil nebesa i zemi. Ježíš porazil smrt. Jistě se nevzdá při pohledu na postiženého či rakovinu.

JAK MŮŽEME BÝT UZDRAVENI

Můžeme být uzdraveni skrze vzkládání rukou

Písmo považuje uzdravení za normál. Ježíš zaslíbil všem, kdo ho budou následovat: „Na nemocné budou vzkládat ruce a budou se mít dobře“ (Marek 16,18). Obyčejné ruce obyčejných lidí přinášejí zázračnou změnu do těla nemocného člověka. Jak? Smrtelníci se stávají maloobchodníky Božího velkoobchodu s požehnáním. Zázračná moc se projevuje skrze lidskou sílu. Je to úžasný princip, který se prolíná vším stvořením. My sázíme, Bůh dává vzrůst. My klademe ruce, Bůh uzdravuje. My kážeme, Bůh zachraňuje duše.

Proč to tak Bůh naplánoval a ustanovil? Přeje si, abychom byli potrubími jeho lásky, a chce se s námi podělit o svou radost. Jsme-li jeho spolupracovníky, máme podíl i na jeho radosti.

Můžeme být uzdraveni skrze naši modlitbu

Zázračné uzdravení rozhodně patří k modlitebním tématům, která můžeme předkládat Bohu. Tisíce lidí se uzdravily prostřednictvím svých modliteb. Bůh vždy slyší naše modlitby. Někdy nám na ně neodpoví přímo a osobně a pošle namísto toho odpověď prostřednictvím lidského posla, jímž může být například služba jednoho z jeho služebníků. K tomu účelu slouží dary uzdravování (1. Korintským 12,9). Bůh uzdravení předá svému správci, který je pak zodpovědný za to, aby přinášel uzdravení lidem, kteří se za něj modlí. Vy se modlíte a Bůh skrze ně posílá odpověď.

Můžeme být uzdraveni, aniž bychom pro to sami cokoliv udělali

Na jedno z našich shromáždění přinesli ženu, která byla v kómatu. Upozornil mě na to Duch svatý. Jakmile jsem na mikrofon vyhlásil, že mi tuto informaci Bůh pošeptal, Bůh se ženy okamžitě dotknul, nabyla opět vědomí a uzdravila se. Bůh se dotýká dětí i nemluvňat, která ještě ničemu nerozumí. Uzdravuje lidi, kteří jsou příliš nemocní na to, aby vůbec dokázali myslet. Tito lidé pro své uzdravení nemohou nic udělat. Uzdraví se jednoduše skrze svrchovaný Boží skutek. Bůh někdy nemůže čekat, než začneme jednat my. Je tu, aby uzdravoval, a také to dělá – uzdravuje.

Můžeme být uzdraveni skrze víru druhých lidí

Jakub 5,14-16: Je někdo mezi vámi nemocen? Ať zavolá starší sboru a ti ať se nad ním pomodlí... a modlitba víry zachrání nemocného a Pán ho pozdvihne... modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni.

V Markovi 2,1-12 čtyři lidé přinesli svého přítele k Ježíši. Čteme, že když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému... ‚Vstaň, vezmi své lehátko a jdi do svého domu.‘ On vstal, vzal hned své lehátko a přede všemi vyšel.

Na našich shromážděních jsme zažili, že modlitby přinesly uzdravení lidem, kteří byli vzdáleni mnoho kilometrů a ani nevěděli, že se za ně někdo modlí. Nemodlíme se snad všichni úspěšně za naše přátele, aniž by byli při modlitbách osobně přítomní?

Můžeme být uzdraveni skrze naši vlastní víru

Pozorně si prosím všimněte jedné skutečnosti: Bůh nečiní nemožné skrze nemožnou víru. Chce po nás jen víru, která je pro nás dostupná – víru, již skutečně můžeme mít.

Učedníci žádali Ježíše, aby jim přidal víry. On to však neudělal! Vysvětlil, že víra není záležitostí velikosti. Kdybyste měli víru jako zrno hořčice, řekli byste této moruši: ‚Vykořeň se a přesaď se do moře‘, a poslechla by vás. (Lukáš 17,5-6).

Zde je pět faktů ohledně víry:

  • Víra je naše duchovní ruka, jíž jednouše přijímáme to, co nám je nabízeno.
  • Víra není naším vlastnictvím. Je rozhodnutím, akcí, spoléhající důvěrou.
  • Víra je nejsilnější, když jsme si ji nejméně vědomí a jednáme jako důvěřivé děti.
  • Víra dovoluje Bohu, aby nás pozvedl a nesl jako dítě, které se na něj spoléhá.
  • Víra znamená, že to necháme na Bohu.

Pokud se vám zdá, že vám chybí víra, nezoufejte. Můžete ji získat, protože víra přichází ze slyšení a slyšení skrze Boží slovo (Římanům 10,17). Část tohoto vyučování, zabývající se otázkou ‚proč‘ vás přivádí k Božímu slovu. Čtěte ji znovu a znovu a potom si vyslechněte i kázané poselství víry. Odhoďte své pochyby, čiňte pokání z nedostatečné víry, změňte smýšlení a požádejte člověka plného víry, aby na vás položil ruce.

BONUS

Slovo závěrem: chcete-li pouze uzdravení, o hodně přijdete. Uzdravení je dostupné díky kříži. Kristus však zemřel za mnohem více, než za to, aby se stal naším doktorem. Zemřel, aby nám přinesl mnohem větší požehnání – spasení, odpuštění hříchů a smíření s Bohem. Není jen naším Uzdravitelem, ale i naším Spasitelem.

Přijmout uzdravení, avšak odmítnout Krista, má katastrofické následky. Milióny lidí nejsou uzdravené, protože odmítají Uzdravitele. On nám uzdravení jen neposílá. Přináší nám ho osobně. Je lepší být spasen než uzdraven. Úplně nejlepší je však přijmout obojí: Krista, Spasitele a Uzdravitele. Jak by nám spolu s ním nedaroval všechno? (Římanům 8,32)

Výňatek z knihy Reinharda Bonnkeho „Hospodin, který tě uzdravuje“