Sám Pán pokoje nechť vám daruje pokoj vždy a každým způsobem. Pán se všemi vámi. 2. Tesalonickým 3,16

Věřím, že se všichni shodneme na tom, že vzhledem ke všemu, co se dnes ve světě děje, myslíme ze všeho nejvíce na „pokoj“. Toužíme po míru a pokoji – v našich srdcích, v našich domovech i v našich národech.

Tato touha po pokoji patří k našemu vnitřnímu nastavení – je součástí Božího obrazu v nás. Slovo „pokoj“ se v Bibli objevuje více než 400krát. Není to jen něco, po čem toužíme my... také pro Boha je nesmírně důležitý!

Pokoj však není něco, co bychom dokázali sami vyprodukovat. Skutečný pokoj není jen přijetí, klid, ticho nebo absence násilí. Pravý pokoj přichází přímo od Pána. Víme to nejen z následujících Ježíšových slov…

Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a není bázlivé.  (Jan 14,27)

…ale i proto, že pokoj je jedním z ovoce Ducha (Galatským 5,22). Opravdový pokoj zažíváme jen tehdy, když v nás přebývá Duch svatý. A Bible nám dává jasný návod na to, jak jednat v jakékoli životní oblasti s nedostatkem pokoje.

O nic nebuďte úzkostliví, ale ve všem oznamujte Bohu své žádosti v modlitbě a prosbě s děkováním. A pokoj Boží, který převyšuje všechno porozumění, bude střežit vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši. (Filipským 4,6-7)

V modlitbě a prosbě

Všimli jste si toho? V modlitbě a prosbě… To je naprosto přímočaré. Černé na bílém zde máme jedno z mnoha Pánových zaslíbení, že budeme-li se modlit, bude do jakékoliv naší situace uvolněn jeho pokoj.

Letos se v rámci každoroční modlitební kampaně CfaN Europe budeme modlit za pokoj. Vyzývám vás, abyste se k nám během těchto tří dnů připojili. Prozkoumejte své srdce a zjistěte, kde jsou ve vašem životě – i ve světě – oblasti, kde je potřeba Božího pokoje. Budeme rádi, když se připojíte k našim modlitebním týmům během živých modlitebních setkání. Ale i kdybyste to nemohli udělat, udělejte si každý z těchto dnů čas, abyste tyto situace předložili Pánu.

Modlitby za pokoj – 23.-25. květen 2022

Během tří dnů této modlitební kampaně se každý den zaměříme na něco jiného. První den se budeme modlit za naše vlastní duchovní chození s Pánem. Druhý den se budeme věnovat konkrétním oblastem našeho života a mezilidských vztahů. A třetí den obrátíme svou pozornost směrem ven, k našim společenstvím a národům.

Jak se zúčastnit

Náš frankfurtský tým CfaN a absolventi Bootcampu se budou modlit denně od 18:30 do 19:30 a budete se k nim moci připojit živě na naší facebookové stránce.

První den – pokoj s Bohem

Myšlení těla znamená smrt, myšlení Ducha život a pokoj. Římanům 8,6

První den se budeme modlit za otázky, ovlivňující náš vztah s Bohem. Může jít o věci jako:

  • nevyznaný hřích
  • zlozvyky a závislosti, které nás oddělují od Boha
  • nedostatek času tráveného na modlitbách a čtením Slova
  • nevěra a pochybnost

Druhý den – pokoj v mém životě

Nakonec, bratři, radujte se, napravujte své nedostatky, povzbuzujte se, buďte jedné mysli, žijte v pokoji a Bůh lásky a pokoje bude s vámi. 2. Korintským 13,11

Druhý den bude věnován oblastem našich životů, v nichž potřebujeme modlitby za Pánův pokoj. Zde je několik příkladů:

  • pokoj v mém manželství
  • pokoj v mé rodině
  • pokoj v mém zaměstnání
  • pokoj v mých přátelstvích

Třetí den – pokoj ve světě

Blahoslavení ti, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni Božími syny. Matouš 5,9

Třetí den se rozhlédneme za hranice našich životů a okolností a budeme se modlit za pokoj v našich městech a národech. Jaká vesnice, město či národ vám leží na srdci? Budeme se modlit za Pánův pokoj pro tato místa.

Pokoj Kristův ať rozhoduje ve vašich srdcích; k němu jste byli také povoláni v jednom těle. A buďte vděčni. (Koloským 3,15)

Společně s vámi v Ježíši,

evangelista Daniel Kolenda
spolu s frankfurtským týmem CfaN