A wonderful promise for you - Daniel Kolenda - Bible Study

Úžasné zaslíbení pro vás

Úplné zaopatření v každé oblasti pro každý čas!

Na úvod se v něm podíváme do velice mocného textu z 2. Korintským 9:7-8:
Každý ať dá, jak si předsevzal v srdci, ne se zármutkem nebo z donucení; vždyť radostného dárce miluje Bůh. A Bůh je mocen rozhojnit při vás každý dar milosti, abyste byli plně zaopatřeni v každé oblasti pro každý čas a měli hojnost pro každý dobrý skutek.

Jak úžasné zaslíbení! Bůh nás jasně ujišťuje, že nás zaopatří a požehná. Svým zaslíbením se on sám zaručil za to, že nám zaopatří vše, co potřebujeme. Toto jeho slovo je pro nás velikou útěchou ve chvílích, kdy zažíváme finanční těžkosti. Tyto verše stojí za to, abychom se je naučili zpaměti, vyznávali je a věřili jim.

Pavel v této pasáži navazuje na slib, který dal Bůh Izraeli již ve Staré smlouvě. Hospodin svému lidu zaslíbil, že jej uvede do země, která mu náleží, dobře se o něj postará a hojně jej požehná.

  • Déšť bude v pravý čas zalévat zemi.
  • Úroda i dobytek budou vzkvétat.
  • Práce se lidem zdaří a vystačí jim zásoby.
  • Boží lid si nebude muset půjčovat od ostatních národů. Národy si naopak budou půjčovat od něj.
  • Veškerá tato požehnání budou jasným znamením národům, že izraelský Bůh je živým Bohem.

Stejná zaslíbení platí i dnes. Mají však své podmínky: „Přijdou na tebe všechna tato požehnání, dostihnou tě, jestliže uposlechneš Hospodina, svého Boha“ (Deuteronomium 28:2). Boží smlouva obsahovala láskyplnou dohodu: Bůh svůj lid požehná za předpokladu, že mu zůstane věrný a bude kráčet po jeho cestách. V jiné pasáži nalézáme další dílčí podmínku, kterou je péče o chudé:

Dávej štědře chudému a tvé srdce ať není zlé, když mu budeš dávat, protože kvůli tomu ti Hospodin, tvůj Bůh, požehná při všem tvém díle a při všem podnikání tvých rukou. Deuteronomium 15:10

Stejnou podmínku nalézáme i v Pavlově poselství korintské církvi. Rok předtím, než jim psal svůj list, začali chystat sbírku pro jeruzalémské věřící, kteří trpěli nesmírnou chudobou. Po čase ale ve své aktivitě polevili, a proto jim Pavel psal, aby jejich úsilí opět probudil. Chtěl jim dát příležitost, aby dostáli svému slovu, pomohli chudým, dokázali svůj závazek vůči evangeliu, oslavili Boha a přijali jeho milost. Připomněl jim téma, které se line napříč Starou i Novou smlouvou:

Dobře je tomu, kdo se slitovává a půjčuje; své záležitosti spravuje dle práva... Rozděluje, dává chudým, jeho spravedlnost trvá navždy, jeho roh se pozdvihne v slávě. Žalm 112:5 a 9

Písmo považuje dávání chudým za „skutek spravedlnosti“ – čestný čin, který si budou Nebesa pamatovat na věky. V Božím srdci je speciální místo pro křesťany, kteří pomáhají potřebným. Proto Bůh dává speciální milost těm, kdo jsou štědří. Zaslibuje jim, že nebudou mít v ničem nedostatek a že budou zaopatřeni natolik, aby mohli nadále pomáhat ostatním.

Bůh nám nezaslíbil své zaopatření proto, abychom se stali pouhými konzumenty, kteří jsou zvyklí jen přijímat. Naopak nás chce naučit „milosti dávání“. Touží po tom, abychom uchopili zjevení o tom, že dávat je požehnanější než přijímat. Bůh nás zaopatřuje tehdy, když žijeme tak, abychom byli požehnáním pro druhé.  

Jinak řečeno, požehnání přijímáme proto, abychom byli požehnáním.

Pavel nám v této biblické pasáži předkládá čtyři principy moudrosti, které do našich životů uvolňují Boží milost.

ZA PRVÉ – plňte své sliby: Pavel řekl Korintským, aby dávali tak, jak se před rokem zavázali. Podobně bychom se i my měli držet svých předsevzetí týkajících se pomoci potřebným.

ZA DRUHÉ – dávejte s potěšením: Pavel nechtěl, aby Korintští pouze dostáli svému závazku. Zároveň v nich chtěl probudit jejich původní nadšení a pocity radosti z dávání. Jestliže někdo dává z donucení a s postojem nepřejícnosti, nedá se to vůbec nazvat štědrostí. Opravdové dávání doprovází radost, která zapaluje naše dary ohněm, takže se z nich stávají Bohu milé oběti.

ZA TŘETÍ – věřte Bohu: Omezení plynoucí ze stavu našeho bankovního účtu nebo kondice národní ekonomiky nijak neomezují Boží moc a schopnost nás zaopatřit. Pavel říká, že Bůh je mocen uvolnit nám svou mimořádnou milost – „veškerou“ milost, pro „každou“ oblast, v „každý“ čas.

ZA ČTVRTÉ – dávejte, protože chcete dát, ne proto, abyste dostali: Pamatujte, že Božím záměrem jeho hojného zaopatření je, abychom „měli hojnost pro každý dobrý skutek.“ Milost dávání se podobá cyklu přírodních vodních zdrojů. Déšť zavlažuje úrodu a plní koryta řek, která přinášejí vláhu krajině. Následně se voda odpařuje a celý cyklus se opakuje. Stejně nás Bůh zalévá svým požehnáním, abychom se stávali zdrojem požehnání pro druhé. Zůstávejte v milosti dávání a udržujte celý cyklus v chodu.

Vezměme si Mrtvé moře nebo nějaký jiný vodní útvar, který nemá žádný odtok. Má-li být voda zdravá, musí trvale proudit – dávat a přijímat. Vodní plocha, která pouze přijímá, se kazí. Stagnuje a nehýbe se. Totéž platí i pro lidi. Nejšťastnějšími lidmi na světě nejsou ti, kdo jen berou, ale dávači. Takoví lidé umí dávat i přijímat. Celý tento koncept je nedílnou součástí samotné životní struktury. Představte si květinu v květináči bez děr. Jestliže do něj budete stále přilévat další a další vodu, květina se utopí a shnije.

Když se na věc podíváme z perspektivy Boží ekonomiky a věčnosti, uvědomíme si, že na věky vydrží jen Boží slovo a lidé. Proto si každý z nás potřebuje rozvinout dlouhodobý pozitivní přístup k dávání.

největší potřebou současného světa je, aby lidé prožili osobní zkušenost s odpuštěním, láskou a mocí Ježíše Krista.

Tou nejlepší investicí, kterou můžeme zde na zemi učinit, je finančně podpořit šíření Božího slova, aby zasáhlo maximální možný počet lidí. To je naše vytrvalá touha a Bohem svěřený mandát.

Pokaždé, když dáte dar na rozmach evangelia Ježíše Krista a jeho kázání lidem, kteří ho zoufale potřebují slyšet, včetně chudých obyvatel Afriky, vstupujete doprostřed proudu úžasné Boží „milosti dávání“. Dávání je v samém středu Božího srdce a i pro vás je neobyčejnou zkušeností.

Stojíme za vámi a jsme vděční za Boží „milost dávání“.

evangelista Daniel Kolenda

All Episodes

Episode 84

Being Set Free in Christ

Daniel Kolenda uses scripture to illustrates how perfect liberty only comes through Christ.

Episode 83

God's Will for Your Life

In this episode of the Good News Daniel Kolenda will discuss God's will for your life!

Episode 82

The power of the Gospel

Daniel Kolenda asks Marcus Carder about the time he experienced a deaf ear open in court and how he got to share the Gospel there in boldness....

Episode 81

Racing for Jesus

Marcus Carder shares his testimony of how the Lord rescued him out of his lowest point and he has been more and more on fire ever since… #GoodNews

Episode 75

Taste and see that the Lord is good

Daniel Kolenda, Scott and Jackie Howe respond to viewers questions, among them how we can know what the true religion is. #GoodNews

Episode 74

A new creation

Scott and Jackie Howe share their experience from "becoming a new creation" after their salvation according to 2. Corinthians 5:17

Episode 73

Creative God

Scott Howe shares about his expression of Ezekiel 36:26 on the GoodNews with Daniel Kolenda: I will give you a new heart and put a new spirit in you!...

Episode 72

Open arms of God

It does not matter where you are and what lifestyle you are currently living – Daniel Kolenda, Scott and Jackie Howe use Psalms 107 explain that Jesus...

Episode 71

Drawn to the Truth

Scott and Jackie Howe share how they met and how both went on the journey of finding Jesus and being drawn to the truth.

Episode 70

God is righteous - Q&A

Viewers asked questions on the righteousness of God – watch the responses of Dr. John Shiver and Daniel Kolenda. You will be reaffirmed that God is...

Episode 69

Jesus is the resurrection!

Dr. John Shiver shares the testimony of a Hindu lady that got saved after being touched by Christ. This goes in line with what Jesus said in John 11:...

Episode 68

Saving the best for last

Daniel Kolenda and his guest, Dr. John Shiver, take a close look at the first miracle of Jesus. This is the #GoodNews!

Episode 67

The Price that was paid

In this episode Dr. John Shiver shares a very moving story about a father that gave his son for the lives of many people – just like God the father...

Episode 66

Denominations don’t limit God

Dr. John Shiver shares his testimony. In all he went through during his life he can say that God has always been faithful.

Christmas Edition

Message for these times

Reinhard Bonnke and Daniel Kolenda share a message for this season and the days ahead of us.

Christmas Edition

The Mystery of the Magi - Part 2

You’ve heard the story of the three wise men, but what you haven’t heard is the Mystery Of The Magi: How a star led them to Jesus and what part they...

Christmas Edition

The Mystery of the Magi - Part 1

You’ve heard the story of the three wise men, but what you haven’t heard is the Mystery Of The Magi: How a star led them to Jesus and what part they...

Episode 65

Christianity contradicting Science?

Daniel Kolenda and Chris Mikkelson answer questions about the truth of Christianity and the supposed conflict of Christianity and Science.

Episode 64

The Poison of Unforgiveness

We have been forgiven so much by our heavenly father. We can’t hold forgiveness back from others. This episode will help you shape your faith!

Episode 63

Invitation to a Feast

We are invited to a feast – Jesus wants us to come and join him! All we need to do is to accept the provision given by the Lord.

Episode 62

Coming To Our Senses...

The story of the prodigal son – the father who was looking out and waiting for his son to return.

Episode 61

God cares for you!

Chris Mikkelson, former assistant to Daniel Kolenda, shares his testimony. Coming from a small town in Minnesota where he was living a life in sin and...

Episode 60

Does God exist?

Answering questions of the viewers, amongst them the question about God’s existence and how to hear from him, followed by prayer for sent in requests.

Episode 59

Believing in HIM

Paul Maurer shares an experience he made at a CfaN Gospel Campaign in Bujumbura, Burundi and he goes in depth into the meaning of “believe”.