14. září 2023

Večer modliteb a zázraků s Peterem Vandenbergem

Chceme pro vás být požehnáním! Jako tým CfaN se spolu s vámi budeme modlit za zázrak, který vyhlížíte. Proto vás zvu, abyste se připojili k týmu CfaN Europe a ke osmdesátce studentů Školy evangelizace během živého online přenosu Večera modliteb a zázraků, který proběhne ve čtvrtek 14. září.

Peter Vandenberg se podělí o své svědectví o tom, jak byl před sedmi lety uzdraven z rakoviny!

Proč tento večer předem nazýváme „Večerem modliteb a zázraků“? Není to příliš troufalý název? Můžeme skutečně předpokládat, že společné modlitby vypůsobí zázraky? Ano, můžeme!

Jediné, co je horší než se nemodlit, je modlit se bez očekávání. Mnozí se bohužel domnívají, že modlitba není nic jiného, než náboženské cvičení, reagující na potřebu Boha, toužícího po tom, aby s ním někdo mluvil. Považují ji za jakousi náboženskou povinnost, jako když musíte zaplatit účet, jemuž se blíží doba splatnosti. Když se modlí, mají ze sebe lepší pocit. Když se nemodlí, doléhá na ně pocit viny. Myslí si, že Bůh v rukou drží stopky a měří si, jak dlouho se modlili, podobně jako když na pracovišti zaměstnavatel píchačkami měří pracovníkům odpracované hodiny.

Ježíš takový druh smýšlení o modlitbě zavrhnul, když řekl: Když se modlíte, neopakujte naprázdno slova jako pohané, neboť ti se domnívají, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte proto jako oni; vždyť Bůh, váš Otec ví, co potřebujete, dříve, než jej poprosíte (Matouš 6,7-8).

Jestliže dlouhé modlitby o mnoha slovech nejsou klíčem k jejich vyslyšení, co jím tedy je? Odpověď je zcela jednoduchá – víra!

Skutečný nepřítel – nevěra

V Matouši 17 čteme příběh o muži, který přišel se svým posedlým synem za Ježíšovými učedníky, ale když nebyli schopni vyhnat zlé duchy, zeptali se Ježíše, proč v tom neuspěli. Odpověděl jim: „Kvůli své nevěře.“ (verš 20)

To je velmi jasné a přesné vysvětlení, které Ježíš podpořil tím, když navíc řekl: „Amen, říkám vám, když budete mít víru jako hořčičné zrnko, řeknete této hoře: ‚Přejdi odsud tam‘, a ona přejde a nic pro vás nebude nemožné“ (verš 20). Jednoduchost a jasnost tohoto tvrzení je často zastíněná zmatením z Ježíšových následujících slov:  „Ale tento druh démonů nevychází jinak než skrze modlitbu a půst.“ (verš 21)

Zní to, jako by si Ježíš téměř protiřečil. Když se ho učedníci zeptali, proč nebyli schopni démona vyhnat, řekl jim, že neměli víru. Ale teď se zdá, že důvodem je to, že se dostatečně nepostili a nemodlili. Co je tedy pravda? Zmatení nastává, když nám unikne podstata příběhu. Na první pohled se může zdát, že hlavním motivem příběhu je démon, ale při bližším zkoumání zjistíme, že hlavním záporným hrdinou není démon, nýbrž duch nevěry.

Učedníci byli znepokojeni démonem uvnitř chlapce, ale Ježíš byl znepokojen nevěrou svých učedníků. Učedníci se ptali na vymítání démonů, ale Ježíšova odpověď se týkala vymítání pochybností, protože Ježíš věděl, že jakmile bude nevěra pryč, vymítání démonů bude hračka.

Někdy se musíme modlit dlouho a postit se několik dní předtím, než dosáhneme vítězství, ale není to proto, že by naše výzvy Boha nutily, aby něco udělal a ještě k tomu neochotně. A není to ani proto, že jsme konečně získali odpověď na naše modlitby tím, že máme dost „odmodlených“ hodin na svém duchovním bankovním účtu. Půst a modlitby mohou být nutné a užitečné věci, jež nám pomohou zvítězit nad naší vlastní tvrdohlavostí a vyhnat ducha nevěry, který brání Boží moci, aby v nás působila. Je to druh nevěry, kterého se zbavíme jedině modlitbou a půstem. Tak jako tak, víra je klíčem k mocné modlitbě. To je ta pointa, kterou chtěl Ježíš příběhem sdělit.

Vyhánění nevěry

V Matouši 9,25, když zemřela Jairova dcera, musel Ježíš poslat všechny z místnosti pryč předtím, než ji mohl vzkřísit z mrtvých. Proč nedovolil všem pohrdavým skeptikům, aby viděli zázrak na vlastní oči? Musel nejprve vyhnat jejich nevěru. Petr udělal stejnou věc ve Skutcích 9,40: „Petr poslal všechny ven, klekl si a pomodlil se. Potom se obrátil k mrtvé a řekl: ‚Tabito, vstaň!‘ Ona otevřela oči, a když uviděla Petra, posadila se.“ Ježíš dal svým učedníkům lekci: Vyžeňte nejprve nevěru a nic proti vám neobstojí – démoni, smrt a i ty největší hory uposlechnou váš rozkaz.

Atmosféra očekávání

Na naše evangelizační setkání v Africe chodí lidé s obrovským duchovním hladem a očekávají působení zázračné Boží moci. Slyšeli mnohá svědectví o tom, co Bůh pro lidi učinil, a věří, že totéž se stane i jim. Vědí, že Bůh na těchto setkáních ukáže svou moc a slávu, a přicházejí s plným očekáváním, že oni přijmou požehnání.

Takovýto postoj, jenž se vysloveně vztahuje po zázracích, způsobuje, že blesk Boží slávy udeří. Nepřicházejí a nedoufají, že jeho vůlí je se jim ukázat – oni už to vědí! Protože už to čekají, modlí se s odvážnou jistotou a očekáváním. Když Bůh slyší takovou modlitbu a vidí takové jednání od zoufale hladových lidí, ukazuje svou skvělou moc zcela mimořádným způsobem.

Modlitba s vírou a očekáváním bude vždy přitahovat Boží přítomnost a moc, stejně jako nepřítomnost těchto klíčových prvků Boží přítomnost a moc odrazuje. Existuje přímá souvislost mezi úrovní víry a očekáváním v srdcích lidí a mírou zjevení Hospodinovy slávy. Když se Boží lid modlí s pevným přesvědčením, že Boží vůlí je odpovědět na jejich modlitby a zjevit svou slávu, jejich očekávání jeho slávy se projeví v jejich životě.

Kdykoliv se modlíme, musíme věřit a očekávat maximální Boží požehnání!

Přesně to budeme společně dělat v září. Vyhlížíme mocný čas společných modliteb, kdy se k nám připojí osmdesátce studentů Školy evangelizace, kteří se za každý jeden modlitební požadavek budou osobně modlit.

Večer modliteb a zázraků s Peterem Vandenbergem
Čtvrtek 14. září
18:30 – 19:30

Sledujte živý přenos na Facebooku

Přidat do kalendáře 14-09-2023 18:3014-09-2023 19:30Europe/ParisCfaN – Večer modliteb a zázrakůSledujte živý přenos na Facebooku
https://www.facebook.com/cfaneu/
Frankfurt nad Mohanem/Německo

Společně s vámi ve sklizni,

evangelista Daniel Kolenda
(a tým CfaN Europe)

Večer modliteb a zázraků

Večer modliteb a zázraků

Večer modliteb a zázraků