Osobní velikonoční poselství Daniela Kolendy

Ne má vůle, ale Tvá se staň

Rád bych vás v tomto čase příprav na Velikonoce pozval do Getsemanské zahrady. Přistupme společně s úctou a obdivem a vyslechněme si nadčasová slova vycházející z rozechvělých úst: „Otče, pokud chceš, odejmi ode mě tento kalich, avšak ne má vůle, ale tvá se staň!“ (Lukáš 22,42).

Myslím, že často přehlížíme význam událostí z Getsemanské zahrady. Ve vztahu k našemu vykoupení však neexistuje zásadnější moment. Je-li Golgota dveřmi ke spasení, byla Getsemane jejich veřejemi. Právě zde, v této zahradě, visela na vlásku věčná budoucnost lidstva. Rozhodovalo se o našem osudu. Šlo o všechno a v sázce byl celý běh dějin.

Tajemství poddané vůle

To, v čem Adam v Edenu selhal, v tom Ježíš v Getsemane obstál. Klíčem ke Kristovu vítězství bylo tajemství celého jeho života vyjádřeného sedmi nesmrtelnými slovy: „Ne má vůle, ale Tvá se staň.“ Římští vojáci Ježíše zajali a ukřižovali. Nemohli mu však vzít jeho život! Položil ho sám – dobrovolně a předem – v Getsemane. „Nikdo mi můj život nebere,“vyznal Ježíš, „pokládám ho sám od sebe.“ Nemůžete zabít člověka, který je již mrtvý! Právě zde nalézáme veliké tajemství, jak objevit Boží vůli pro naše životy – tajemství poddané vůle.

Musíme si začít uvědomovat jednoduchý, ale zásadní fakt: může existovat rozdíl mezi tím, co chceme my, a tím, co chce Bůh. S tím vědomím se potřebujeme trvale ujišťovat o tom, že je naše vůle poddaná té jeho. Lidé se mnohdy vydávají na cestu objevování Boží vůle s tím, že si předem usmysleli, co po nich Bůh pravděpodobně chce. Nehledají jeho vůli – spíše stojí o potvrzení správnosti vlastních tužeb. Chcete-li opravdu ve svém životě okoušet Boží vůli, nestačí modlit se „staň se Tvá vůle.“ Musíte k tomu přidat „ne má vůle.“

Ježíš svou modlitbu naplňoval

Pro Ježíše nebyla slova „ne má vůle, ale Tvá se staň“ jednorázovou modlitbou, kterou vyslovil před svým ukřižováním. Demonstroval ji celým svým pozemským životem. Vyjadřovala trvalý, neochvějný postoj jeho srdce. Žil a chodil v dokonalé podřízenosti Boží vůli. Kamkoliv Ježíš vkročil, vyučoval o Božím království. Pouze o něm nemluvil – demonstroval ho!

Boží království přebývalo v Ježíšovi, protože byl dokonale poddán Otcově vůli. Následně bylo Království zjevováno všude, kam vkročil: nemocní byli uzdravováni, mrtví kříšeni a démoni vyháněni. „Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi“ nebylo Ježíšovým zbožným přáním. Ježíš svou modlitbu naplňoval a ukazoval nám, jak bude vyslýchána. Prostřednictvím Ježíše se na zemi, tak jako v nebi, naplňovala Boží vůle. Totéž Bůh touží konat i skrze váš život.

Všechno se odvíjí od místa, kde se naše vůle poddává té Boží – „ne má vůle, ale Tvá se staň.“ Na místě podřízenosti objevujeme a naplňujeme Boží vůli pro naše životy.

Kéž je to během letošních Velikonoc voláním vašeho srdce! Odložme vlastní přání a touhy a dovolme Bohu zjevovat prostřednictvím našich životů, které mu plně vyddáme, jeho dobrou a dokonalou vůli.

Společně s vámi pro Království,

Evangelist Daniel Kolenda