A wonderful promise for you - Daniel Kolenda - Bible Study

Úžasné zaslíbení pro vás

Úplné zaopatření v každé oblasti pro každý čas!

Na úvod se v něm podíváme do velice mocného textu z 2. Korintským 9:7-8:
Každý ať dá, jak si předsevzal v srdci, ne se zármutkem nebo z donucení; vždyť radostného dárce miluje Bůh. A Bůh je mocen rozhojnit při vás každý dar milosti, abyste byli plně zaopatřeni v každé oblasti pro každý čas a měli hojnost pro každý dobrý skutek.

Jak úžasné zaslíbení! Bůh nás jasně ujišťuje, že nás zaopatří a požehná. Svým zaslíbením se on sám zaručil za to, že nám zaopatří vše, co potřebujeme. Toto jeho slovo je pro nás velikou útěchou ve chvílích, kdy zažíváme finanční těžkosti. Tyto verše stojí za to, abychom se je naučili zpaměti, vyznávali je a věřili jim.

Pavel v této pasáži navazuje na slib, který dal Bůh Izraeli již ve Staré smlouvě. Hospodin svému lidu zaslíbil, že jej uvede do země, která mu náleží, dobře se o něj postará a hojně jej požehná.

  • Déšť bude v pravý čas zalévat zemi.
  • Úroda i dobytek budou vzkvétat.
  • Práce se lidem zdaří a vystačí jim zásoby.
  • Boží lid si nebude muset půjčovat od ostatních národů. Národy si naopak budou půjčovat od něj.
  • Veškerá tato požehnání budou jasným znamením národům, že izraelský Bůh je živým Bohem.

Stejná zaslíbení platí i dnes. Mají však své podmínky: „Přijdou na tebe všechna tato požehnání, dostihnou tě, jestliže uposlechneš Hospodina, svého Boha“ (Deuteronomium 28:2). Boží smlouva obsahovala láskyplnou dohodu: Bůh svůj lid požehná za předpokladu, že mu zůstane věrný a bude kráčet po jeho cestách. V jiné pasáži nalézáme další dílčí podmínku, kterou je péče o chudé:

Dávej štědře chudému a tvé srdce ať není zlé, když mu budeš dávat, protože kvůli tomu ti Hospodin, tvůj Bůh, požehná při všem tvém díle a při všem podnikání tvých rukou. Deuteronomium 15:10

Stejnou podmínku nalézáme i v Pavlově poselství korintské církvi. Rok předtím, než jim psal svůj list, začali chystat sbírku pro jeruzalémské věřící, kteří trpěli nesmírnou chudobou. Po čase ale ve své aktivitě polevili, a proto jim Pavel psal, aby jejich úsilí opět probudil. Chtěl jim dát příležitost, aby dostáli svému slovu, pomohli chudým, dokázali svůj závazek vůči evangeliu, oslavili Boha a přijali jeho milost. Připomněl jim téma, které se line napříč Starou i Novou smlouvou:

Dobře je tomu, kdo se slitovává a půjčuje; své záležitosti spravuje dle práva... Rozděluje, dává chudým, jeho spravedlnost trvá navždy, jeho roh se pozdvihne v slávě. Žalm 112:5 a 9

Písmo považuje dávání chudým za „skutek spravedlnosti“ – čestný čin, který si budou Nebesa pamatovat na věky. V Božím srdci je speciální místo pro křesťany, kteří pomáhají potřebným. Proto Bůh dává speciální milost těm, kdo jsou štědří. Zaslibuje jim, že nebudou mít v ničem nedostatek a že budou zaopatřeni natolik, aby mohli nadále pomáhat ostatním.

Bůh nám nezaslíbil své zaopatření proto, abychom se stali pouhými konzumenty, kteří jsou zvyklí jen přijímat. Naopak nás chce naučit „milosti dávání“. Touží po tom, abychom uchopili zjevení o tom, že dávat je požehnanější než přijímat. Bůh nás zaopatřuje tehdy, když žijeme tak, abychom byli požehnáním pro druhé.  

Jinak řečeno, požehnání přijímáme proto, abychom byli požehnáním.

Pavel nám v této biblické pasáži předkládá čtyři principy moudrosti, které do našich životů uvolňují Boží milost.

ZA PRVÉ – plňte své sliby: Pavel řekl Korintským, aby dávali tak, jak se před rokem zavázali. Podobně bychom se i my měli držet svých předsevzetí týkajících se pomoci potřebným.

ZA DRUHÉ – dávejte s potěšením: Pavel nechtěl, aby Korintští pouze dostáli svému závazku. Zároveň v nich chtěl probudit jejich původní nadšení a pocity radosti z dávání. Jestliže někdo dává z donucení a s postojem nepřejícnosti, nedá se to vůbec nazvat štědrostí. Opravdové dávání doprovází radost, která zapaluje naše dary ohněm, takže se z nich stávají Bohu milé oběti.

ZA TŘETÍ – věřte Bohu: Omezení plynoucí ze stavu našeho bankovního účtu nebo kondice národní ekonomiky nijak neomezují Boží moc a schopnost nás zaopatřit. Pavel říká, že Bůh je mocen uvolnit nám svou mimořádnou milost – „veškerou“ milost, pro „každou“ oblast, v „každý“ čas.

ZA ČTVRTÉ – dávejte, protože chcete dát, ne proto, abyste dostali: Pamatujte, že Božím záměrem jeho hojného zaopatření je, abychom „měli hojnost pro každý dobrý skutek.“ Milost dávání se podobá cyklu přírodních vodních zdrojů. Déšť zavlažuje úrodu a plní koryta řek, která přinášejí vláhu krajině. Následně se voda odpařuje a celý cyklus se opakuje. Stejně nás Bůh zalévá svým požehnáním, abychom se stávali zdrojem požehnání pro druhé. Zůstávejte v milosti dávání a udržujte celý cyklus v chodu.

Vezměme si Mrtvé moře nebo nějaký jiný vodní útvar, který nemá žádný odtok. Má-li být voda zdravá, musí trvale proudit – dávat a přijímat. Vodní plocha, která pouze přijímá, se kazí. Stagnuje a nehýbe se. Totéž platí i pro lidi. Nejšťastnějšími lidmi na světě nejsou ti, kdo jen berou, ale dávači. Takoví lidé umí dávat i přijímat. Celý tento koncept je nedílnou součástí samotné životní struktury. Představte si květinu v květináči bez děr. Jestliže do něj budete stále přilévat další a další vodu, květina se utopí a shnije.

Když se na věc podíváme z perspektivy Boží ekonomiky a věčnosti, uvědomíme si, že na věky vydrží jen Boží slovo a lidé. Proto si každý z nás potřebuje rozvinout dlouhodobý pozitivní přístup k dávání.

největší potřebou současného světa je, aby lidé prožili osobní zkušenost s odpuštěním, láskou a mocí Ježíše Krista.

Tou nejlepší investicí, kterou můžeme zde na zemi učinit, je finančně podpořit šíření Božího slova, aby zasáhlo maximální možný počet lidí. To je naše vytrvalá touha a Bohem svěřený mandát.

Pokaždé, když dáte dar na rozmach evangelia Ježíše Krista a jeho kázání lidem, kteří ho zoufale potřebují slyšet, včetně chudých obyvatel Afriky, vstupujete doprostřed proudu úžasné Boží „milosti dávání“. Dávání je v samém středu Božího srdce a i pro vás je neobyčejnou zkušeností.

Stojíme za vámi a jsme vděční za Boží „milost dávání“.

evangelista Daniel Kolenda

All Episodes

Episode 58

The Miracle of Salvation

When we give our lives to Jesus the Bible says that we are a new creation.

Guest: Paul Maurer

Episode 57

Turning Around

Turning to Jesus means that we come to the place of full surrender to Christ.

Episode 56

Respond to God's call

Paul Maurer shares about his salvation, a period of spiritual high during the Brownsville Revival and the following experiences that challenged him...

Episode 55

We are to search out God

Daniel Kolenda discussing the trinity and God's authority and moral with his guest Daniel Mironichenko.

Episode 54

Every knee will bow

Diving into the depth of Philippians 2:5-11. Jesus stepped down to reach out to every person and draw them to salvation.

Episode 53

Looking unto Jesus

The healing testimony of Melba, healed from broken rotary cup in left shoulder.

 

Guest: Daniel Mironichenko

Episode 52

Jesus is the Wisdom of God

The Gospel is not just a book but a Man - Jesus. The Gopsel is such high wisdom that the world couldn’t see it. It does not make sense in a natural...

Episode 51

There is more

Daniel Mironichenko shares his move from living a regular christian life to burning for Christ.

Episode 50

Habits of a sinful nature

Sin entered into the world through Adam but salvation came through Jesus Christ. The word of God must be the compass that we align our life to.

Episode 49

The law and the promise

Daniel Kolenda and Nathan Morris discussing the depth of Galatians 3:19-29.

Episode 48

Be Saved!

There is a world out there that needs to be saved and they don't even know from what... Acts 2:40
Guest: Nathan Morris

Episode 47

Life changing

Daniel Kolenda and Nathan Morris talking about the Power of the Gospel.

Episode 46

From Rebellion to undeserved Love

Testimonies from Elisabeth in Douala, Cameroon and of Nathan Morris, Evangelist and President of Shake the Nations.

Guest: Nathan Morris

Episode 45

God has done the work of salvation

God has done everything that is needed for us to be saved - all we need to do is to accept him and give him our life.

Guest: Mike Dow

Episode 44

Saved by Grace

The gospel does not make bad man good but brings man from death back to life.
All we need to do is come to Jesus and accept his grace tob e fixed. ...

Episode 43

He gave us all in his Son

Romans 8,32 – He that spared not his own son, but delivered him up for us all, how shall he bot with him also freely give us all things?

God gave us...

Episode 42

Your faith has made you well

The story of the woman with an issue of blood. 

Episode 41

Delivery from drug abuse, alcohol and violence

Mike Dow gives his testimony of drug abuse, alcohol and violence. How he got delivered through a personal encounter with Jesus and healed from an...

Episode 40

The Bible reveals the truth of God

Daniel Kolenda and Peter Vandenberg answer questions sent in from viewers.

Episode 39

Finding purpose in life

Redeeming the time - does it mean not to waste your time? Jesus redeemed us to redeem time.

1. Peter 1:18-19
Epheser 5:16-18

Guest: Peter Vandenberg

Episode 38

Price of redemption

What price is being paid for our redemption Daniel Kolenda and Peter Vandenberg reflect on the meaning of redemption using the example of a cage of...

Episode 37

The heart of the Gospel – Redemption

Peter Vandenberg explains the word “redemption”. It was for our benefit. God created us, but after we were lost he bought us back. This is the heart...

Episode 36

Reason and Faith

The journey from being an agnostic to becoming a true believer in Jesus Christ. The salvation testimony of Peter Vandenberg, International Director of...