Živá naděje

Velikonoční pozdrav

Požehnaný Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás podle svého velikého milosrdenství znovu zplodil k živé naději vzkříšením Ježíše Krista z mrtvých.
1. Petrův 1:3

Máme živou naději! To je slavné poselství Velikonoc. Nikdo z nás si Boží „velikou milost“ ničím nezasloužil. Byli jsme hříšníci, ztracení a slepí, on nás však nenechal zemřít v našem hříchu. Ne!

V hojnosti na nás vylil svou lásku a soucit, jaké jen stěží dokážeme pochopit. Bůh pro nás a kvůli nám na zem poslal svého jediného syna, Ježíše. Ten na sebe vzal náš hřích, naši nemoc, naši beznaděj, naše trauma, naše strachy. Dobrovolně vydal sám sebe za nás a stal se poslední a vrcholnou obětí, která jednou provždy zaplatila výkupné za naši vinu. Jeho smrt na kříži byla tím největším darem lásky v celé časnosti i věčnosti.

Potom však Ježíš vstal z mrtvých a triumfoval tak nad hrobem a smrtí! On je náš živý, přítomný Spasitel. Jeho vzkříšení je klíčem k životu. Protože on žije, bylo i nám darováno „znovuzrození k živé naději.“ Jsme dětmi nové Boží smlouvy, jíž uzavřel s lidmi a zpečetil krví Beránka!

Když si budeme během letošních Velikonoc připomínat jeho velký dar lásky a děkovat Pánu za kříž a vzkříšení, pamatujme více než kdy jindy na ztracený a trpící svět. Pojďme se modlit za to, aby lidé poznali Ježíše, který dokáže dát jejich životům smysl. Ať nikdy neztratíme ze zřetele jeho přikázání – kázat všem lidem dobrou zprávu evangelia.

Posíláme vám velikonční pozdravy a požehnání!

Váš frankfurtský tým CfaN