V autoritě Ježíšova jména

Letošní rok začal mocným vítězstvím, které jsme zažili během Velké evangelizační kampaně v ghanském Tamale. S pokorou jsme sledovali průlom, k jakému v jejím průběhu ve městě došlo a byli jsme nadšení z toho, jak slavně si nás Pán použil. Je úžasné pozorovat, že Bůh dokáže zasáhnout celý region a během několika dní jej obrátit vzhůru nohama. Vskutku můžeme spolu s Pavlem vyznat: „Mé slovo a má zvěst nespočívaly v přesvědčivých slovech lidské moudrosti, ale v ukázání Ducha a moci“ (1. Korintským 2:4).

To, co jako CfaN v posledních letech zažíváme, je bezprecedentní, nadpřirozený Boží pohyb v Africe. Obrovské počty lidí jsou spaseny, uzdraveny, osvobozeny, naplněny Duchem Svatým a přidávány místním církvím. Mnozí lidé se rozhodli cele se vydat Pánu a žít jen pro něj.

Protože naše Velké evangelizační kampaně v Africe navštěvuje příliš mnoho lidí, není možné, abychom na každého nemocného zvlášť kladli ruce. Modlíme se ale za ně z pódia v pomazání a autoritě Ducha Svatého. Výsledky jsou ohromující. Po modlitbách nás lidé doslova zasypávají svědectvími o uzdravení a osvobození.

Boží moc nezná žádné limity. Bůh dokáže naráz spasit celé zástupy lidí, jestliže vzývají jeho jméno. Podobně dokáže tisíce lidí naplnit Duchem Svatým nebo v jediném okamžiku všechny uzdravit. Právě to zažíváme v Africe i na jiných místech, kde sloužíme tisícům shromážděných lidí. 

Jako Ježíšovi učedníci jsme přijali pověření uzdravovat nemocné. „Cestou hlásejte: ‚Přiblížilo se království Nebes.‘ Uzdravujte nemocné, probouzejte mrtvé, očišťujte malomocné, vyhánějte démony – zadarmo jste přijali, zadarmo dejte“ (Matouš 10:7-8).

Když se s Reinhardem modlíme na základě vedení Ducha z pódia za nemocné, často přikazujeme konkrétním nemocem, aby odešly, nebo okolnostem, aby se změnily (například: „Slepé oči, otevřete se v Ježíšově jménu!“). Jsou to příkazy promlouvané v autoritě Ježíšova jména. Tuto autoritu Pán svěřil každému ze svých následovníků.

„Mami, já mám žízeň.“

Byl naživu!
Byl naživu!

Někdy jsou tyto modlitby, pronášené v autoritě Ježíšova jména, konkrétními proroctvími nebo slovy poznání pro určité lidi. Když se něco takového stane, nasloucháme překvapeně a s nadšením následným svědectvím. V té souvislosti se mi vybavuje příběh z kampaně v nigerijském Ugepu. Na shromáždění jsem se tam tehdy modlil: „Jestliže je v dosahu mého hlasu někdo mrtvý, přikazuji v Ježíšově jménu, aby se do tvého těla vrátil život! V tu chvíli jsem netušil, že je právě v zástupu matka, jíž předchozího dne zemřel syn. Přinesla na kampaň jeho bezvládné tělo a položila si jej během shromáždění k nohám.

Jistě si dokážete představit, jak intenzivně jásal nadšený dav ve chvíli, kdy matka stála se vzkříšeným synem na pódiu a vyprávěla o zázraku, který právě prožili!

Přes slzy radosti matka vyprávěla, jak okamžitě po slovech mé modlitby přikazující návrat života do mrtvého těla její malý syn náhle otevřel oči, otočil se ke své matce a řekl: „Mami, já mám žízeň.“ Byl naživu!

„Udělej něco, co jsi předtím nedokázal!“

Po modlitbách za nemocné vždy žádáme lidi, aby udělali něco, co předtím udělat nemohli. To je důležitý krok. Každý, kdo se s námi modlil za uzdravení, potřebuje následně udělat krok víry a okusit, co od Boha přijal.

Často slýcháme svědectví jako: „Náhle se otevřely mé slepé oči a začala jsem vidět.“ „Když jsem se předklonil, všiml jsem si, že bolest zmizela.“ „Zkusila jsem pohnout svou paží a zjistila jsem, že už není ochrnutá.“ „Dotkl jsem se svého těla a nádor byl pryč.“ 

Následně se z celé evangelizační plochy lidé hrnou k pódiu. Někdy jsou to stovky lidí, kteří se snaží propracovat se dopředu, aby se s ostatními podělili o to, co pro ně Bůh učinil. Do vzduchu vzlétnou berle a invalidní vozíky, lidé přicházejí k pódiu, veselí a radostní, často za doprovodu svých příbuzných a přátel. Jak se tedy rozhodujeme, komu dovolíme svědčit z pódia? Obvykle můžeme vyslechnout jen deset až patnáct svědectví za jeden večer. Kdybychom to nijak neomezili, trvala by shromáždění celou noc a možná by nikdy neskončila. Proto vždy žádáme ty, kdo chtějí svědčit, aby šli k boku pódia, kde s nimi některý člen našeho týmu nejprve promluví. Často je oním člověkem Winfried Wentland, ředitel přípravy kampaní CfaN.

Pochopitelně se hlásí i ti, kdo cítí, že byli uzdraveni, ale nedokážou to nijak podložit, nebo lidé, kteří jen chtějí zažít pár minut slávy na pódiu. Jiní jsou tak hluboce pohnutí, že ani nedokážou mluvit. Naším cílem vždy je ujistit se, že je každé svědectví podložitelné a ověřitelné jedním či dvěma svědky, písemnou lékařskou zprávou nebo laboratorním vyšetřením.

Oficiální výsledky testů potvrzující Boží uzdravení

Příkladem je příběh Nory Tokuly. Tato mladá dívka trpěla srpkovitou chudokrevností. Po modlitbě byla ve svém srdci přesvědčená, že byla uzdravena, a tak se chtěla okamžitě rozběhnout k pódiu, aby vydala před téměř čtvrt miliónem lidí svědectví. Její otec jí ale zadržel. Věděl, že svědectví by mělo být podloženo zdokumentovanými lékařskými testy. Příští den tedy rodiče vzali Noru na testy do dvou různých laboratoří. Večer se na kampaň vrátili s oběma výsledky – oficiální testy skutečně potvrzovaly, že Bůh malou Noru zázračně uzdravil. Zde můžete shlédnout o Noře a jejím uzdravení video:

Jako CfaN jsme na našich afrických kampaních již obdrželi přes 76 miliónů vyplněných karet rozhodnutí. Není to ta nejlepší zpráva? Chvála Bohu za jeho dobrotu! Nepřestává nás to ohromovat a plnit údivem a hlubokou vděčností. 

Děkuji vám za každou vaši modlitbu i finanční dar. Jak víte, situace v Africe s sebou nese v mnoha ohledech různé výzvy. Proto naléhavě potřebujeme vaše modlitby. Pojďme společně „bombardovat nebe“. 

Společně v Ježíši, 

Daniel Kolenda
evangelista 

PS: Smím vás opět požádat o pomoc? Je před námi mimořádně strategická kampaň ve městě Daloa v Côte d’Ivoire (Pobřeží slonoviny). Budeme vám obzvláště vděční za vaši podporu v tomto jarním období. Děkuji.